Bless Test - Klasa 7 - Matematyka

Figury płaskie - trójkąty

Czy znasz właściwości trójkąta prostokątnego, równobocznego, równoramiennego? Czy potrafisz obliczyć wysokość trójkąta? Sprawdzona zostanie Twoja wiedza o trójkątach.

Procenty

Test sprawdza wiedzę z działu "Procenty". Jest zgodny z programem nauczania matematyki w klasie VII szkoły podstawowej.

Liczby wymierne

Test sprawdza wiedzę z działu "Liczby wymierne". Jest zgodny z programem nauczania matematyki w klasie 7 szkoły podstawowej.

Wyrażenia algebraiczne

Test sprawdza wiedzę z działu "Wyrażenia algebraiczne". Jest zgodny z programem nauczania matematyki w klasie 7 szkoły podstawowej.

Figury płaskie - wielokąty

Test sprawdza wiedzę teoretyczną ze znajomości wielokątów - prostokąta, kwadratu, równoległoboku, rombu, trapezu oraz wielokątów foremnych, jak również sprawdza czy uczeń potrafi zastosować tę wiedzę w praktyce do obliczania pól i obwodów figur, wraz z zamianą jednostek powierzchni.

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Test sprawdzający wiedzę o ułamkach zwykłych i dziesiętnych, zgodny z podstawą programową nauczania matematyki w klasie VII szkoły podstawowej.

Kurs zawiera testy sprawdzające wiedzę z matematyki w klasie 7 szkoły podstawowej. Podzielony jest na następujące działy: 1. Ułamki zywkłe i dziesiętne 2. Procenty 3. Figury płaskie 4. Liczby wymierne 5. Rachunek algebraiczny 6. Równania 7. Twierdzenie Pitagorasa 8. Graniastosłupy 9. Elementy statystyki opisowej