Figury płaskie - wielokąty

Test sprawdza wiedzę teoretyczną ze znajomości wielokątów - prostokąta, kwadratu, równoległoboku, rombu, trapezu oraz wielokątów foremnych, jak również sprawdza czy uczeń potrafi zastosować tę wiedzę w praktyce do obliczania pól i obwodów figur, wraz z zamianą jednostek powierzchni.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 0

Average stars count: 0

Average points: 10

Average time: 00:12:05

Average time count: 2

Oblicz pole prostokąta, którego dłuższy bok ma 9 cm, a przekątna jest o 3 cm dłuższa.

Wybierz prawidłowy wynik:

A. 54

B. 27727 \sqrt{7}

C. 24724 \sqrt{7}

D. 27

Dziaka pana Jana ma kształt równoległoboku.

Jaka jest jej powierzchnia (w arach), jeśli wysokość tego równoległoboku ma długość 40 m, a bok, na który opada ma 90 m?

Wpisz właściwy wynik w białe pole.

Zaznacz zdania prawdziwe.

Oblicz długość dłuższej przekątnej rombu, jeśli wiesz, że jego pole wynosi 100 cm2, a krótsza przekątna ma 10 cm. Wpisz odpowiedź w puste pole.

Jaką miarę mają kąty α\alpha i β\beta w poniższych figurach?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi.

Które figury są wielokątami foremnymi?

Zaznacz je.

Oblicz pole figury przedstawionej na rysunku.

Wybierz prawidłową odpowiedź.

Dłuższy bok prostokąta o bokach długości 24 i 8 podzielono na 5 równych części.

Oblicz pole zacieniowanej części prostokąta.

W którym przykładzie popełniono błąd przy przeliczaniu jednostek pola?

Która z figur przedstawionych poniżej ma największy obwód, a która największe pole?

Działka pana Jana ma powierzchnię

1) Trapez jest wielokątem foremnym.

Dłuższa przekątna tego rombu ma długość

A. 100 cm2 = 10 000 mm2

A|B|C|D

2) Romb jest równoległobokiem, którego boki są równej długości.

α\alpha =

A

Pole figury oznaczonej zielonym konturem wynosi:

Pole zacieniowanej części prostokąta wynosi:

50 ha = 500 a

Największy obwód ma trapez, a największe pole równoległobok.|Wszystkie figury mają jednakowy obwód i pole.|Największy obwód i największe pole ma równoległobok.|Największy obwód ma równoległobok, a największe pole prostokąt i równoległobok.

arów.

3) Każdy kwadrat jest prostokątem.

cm.

30 stopni|45 stopni|75 stopni|85 stopni

B

2100|1725|1762,5|1850

57,6

1200 m2 = 12 a

4) Każdy równoległobok jest rombem.

β\beta =

C

1925\frac {192}{5}

300 ha = 3 000 000 m2

110 stopni|120 stopni|130 stopni|150 stopni

D

2885\frac {288}{5}

E

115,2

F

G

H

I