Liczby wymierne

Test sprawdza wiedzę z działu "Liczby wymierne". Jest zgodny z programem nauczania matematyki w klasie 7 szkoły podstawowej.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 1.567

Average stars count: 9

Average points: 14

Average time: 00:16:02

Average time count: 16

Umieść na osi liczbowej poniższe liczby:

Wykonaj działanie i wpisz wynik w zielone pole poniżej:

Połącz działania z wynikami:

Odpowiedz na poniższe pytania. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

Do jakiego zbioru liczb należą poniższe liczby?

Które zdania są prawdziwe?

Wstaw znak równości = lub nierówności <, > między danymi parami liczb:

Dane są liczby 68 i 16. Jaki jest największy wspólny dzielnik (NWD) i najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) tych liczb?

Wpisz odpowiedzi w zielone pola.

UWAGA: w obliczeniu NWD i NWW może pomóc Ci rozkład tych liczb na czynniki pierwsze.

Liczby można przedstawiać w tzw. notacji wykładniczej, czyli postaci x×10kx\times 10^{k} , gdzie 1x<101\leq x<10 oraz k jest liczbą całkowitą.

Uzupełnij poniższe zdania, wpisując odpowiednie wartości liczbowe w zielone pola.

Oblicz i wybierz prawidłowe wyniki.

UWAGA: tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

83\sqrt[3]{8}

Ile wynosi sześcian 0,1?

-5

Liczba 555 zapisana w systemie rzymskim to DLV.

23\frac{2}{3}

NWD liczb 68 i 16 to:

Liczba 1543 zapisana w postaci x×10kx\times 10^{k} ma następujące wartości współczynników:


643\sqrt[3]{64}

0,2|0,01|0,001|0,6

naturalne

Liczba 1979 zapisana w systemie rzymskim to MDCCCCLXXIX.

=|>|<

x=

3\sqrt{3}

169\sqrt{\frac{16}{9}}

Ile wynosi kwadrat 0,5?

całkowite

Odwrotnością 125\frac {1}{25} jest 25.

26\frac{2}{6}

NWW liczb 68 i 16 to:


434\sqrt{3}

(-23\frac {2}{3} )2

0,1|0,25|2,5|0,125

wymierne

Odwrotnością 534\frac{3}{4} jest 423\frac {4}{23} .

-13\frac{1}{3}

k=

232\sqrt{3}

-(23\frac{2}{3})2

Ile wynosi czwarta potęga 12-\frac{1}{2} ?

niewymierne

Liczbą przeciwną do -113\frac{1}{3} jest 43\frac{4}{3} .

=|>|<

16316\sqrt{3}

-49\frac{4}{9}

1/4|-1/4|1/16|-1/16

3343\frac{3}{4}

Liczbą przeciwną i odwrotną do 113\frac {1}{3} jest -43\frac {4}{3} .

-26\frac{2}{6}

Liczba 10,14 zapisana w postaci x×10kx\times 10^{k} ma następujące wartości współczynników:

4

Ile wynosi trzecia potęga 13-\frac{1}{3} ?

naturalne

1,5×1,5 \times  10510^{5}

x=

25

23\frac {2}{3}

43\frac {4}{3}

-1/27|-3/27|1/9|-1/9

całkowite

<|>|=

125

-1

49\frac{4}{9}

wymierne

1,8×1041,8 \times 10^{4}

625

-12\frac {1}{2}

2

niewymierne

(2)5(-2)^{5}

k=

5115^{11}

-13\frac {1}{3}

2\sqrt{2}

=|>|<

26\frac {2}{6}

naturalne

(2)6(-2)^{6}

43\frac {4}{3}

całkowite

((13)2)4((\frac{1}{3})^{2})^{4}

wymierne

=|>|<

niewymierne

((13)4)2((\frac{1}{3})^{4})^{2}

21

10310^{-3}

naturalne

=|>|<

całkowite

10410^{-4}

wymierne

niewymierne