Potęgi i pierwiastki

Test sprawdza wiedzę z działu Potęgi i Pierwiastki. Jest zgodny z programem nauczania matematyki w klasie 7 szkoły podstawowej. Klasa 7 potęgi.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 2.643

Average stars count: 14

Average points: 7

Average time: 00:17:59

Average time count: 19

Nie wykonując obliczeń, ustal, czy wynik działania będzie dodatni czy ujemny.

Oblicz wartości wyrażeń i ustaw wyniki w kolejności od najmniejszego do największego.

Oblicz pierwiastki i wybierz właściwe wyniki.

UWAGA: Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

Przyporządkuj działania po lewej do krótszego (uproszczonego) zapisu lub wyniku po prawej.

Notacja wykładnicza to następująca postać liczby:

W tabeli zamieszczono informacje o powierzchni Polski i Brazylii.

Na podstawie tej tabeli, zaznacz zdania prawdziwe.

UWAGA: Kilka zdań może być prawdziwych.

Która z poniższych liczb nie jest równa 838\sqrt{3} ?

Wyłącz czynnik przed znak pierwiastka. Wybierz prawidłowy wynik.

UWAGA: Tylko jedna odpowiedź w każdym podpunkcie jest poprawna.

Ile jest liczb naturalnych speniających poniższy warunek?

13n1413\leq\sqrt{n}\leq14

Jaka jest najmniejsza z tych liczb?

Wpisz odpowiedzi w puste żółte pola poniżej.

Odpowiedz na poniższe pytania, wykonując obliczenia i wpisz właściwe odpowiedzi w puste żółte pola poniżej.

(3)4(-3)^{4}

A. (15)3+(15)3(\frac{1}{5})^{3}+(-\frac{1}{5})^{3}

63×(6)3×626^{3}\times(-6)^{3}\times6^{2}

(7)3(\sqrt{7})^{3} =

a×10na\times10^{n}

2482\sqrt{48}

A. 150\sqrt{150} =

Liczb naturalnych spełniających warunek

13n1413\leq\sqrt{n}\leq14 jest...

Ile cm długości ma bok kwadratu, którego pole wynosi 625 cm2?

dodatni|ujemny

B. 0,13×1070,1^{3}\times10^{7}

(16×10)6×0,16×65(\frac{1}{6}\times10)^{6}\times0,1^{6}\times6^{5}

777\sqrt{7}

gdzie:

a - liczba spełniająca warunek: 1a101\leq a \leq 10

n - wykładnik będący liczbą całkowitą

Powierzchnia Brazylii jest większa od powierzchni Polski o 5,386 km2.

66×2236\sqrt{6}\times2\frac{\sqrt{2}}{3}

101510\sqrt{15}

(0,2)3-(0,2)^{3}

C. 24×(14)2(13)3:(16)22^{4}\times(\frac{1}{4})^{2}-(-\frac{1}{3})^{3}:(\frac{1}{6})^{2}

((6)2)4((-6)^{2})^{4}

7\sqrt{7}

Np. liczba 303 to w notacji wykładniczej 3,03×1023,03\times 10^{2} , a liczba 0,002 to 2×1032\times 10^{-3} .

Powierzchnia Brazylii jest większa od powierzchni Polski ponad 27 razy.

233×4332\sqrt[3]{3}\times4\sqrt[3]{3}

565\sqrt{6}

Najmniejsza z nich to...

Ile dm długości ma krawędź sześcianu, którego pojemność wynosi 8000 litrów?

dodatni|ujemny

D. 0,52×102(15)2×(52)0,5^{2}\times10^{2}-(\frac{1}{5})^{2}\times(-5^{2})

6264:636^{2}-6^{4}:6^{3}

7-\sqrt{7}

Zapisz w notacji wykładniczej następujące wartości, wpisując w puste pola właściwe liczby:

Powierzchnia Brazylii jest większa od powierzchni Polski prawie 3 razy.

135751\frac{3}{5}\sqrt{75}

25625\sqrt{6}

(0,1)3(-0,1)^{3}

Kolejność wyników od najmniejszego do największego:

68-6^{8}

77

17 ton - ile to gramów?

Powierzchnia Brazylii jest większa od powierzchni Polski o 8 203 000 km2.

B. 6×18\sqrt{6}\times\sqrt{18} =

dodatni|ujemny

16\frac{1}{6}

1063\sqrt[3]{10^{6}} =

636\sqrt{3}

909^{0}

A

686^{8}

0,010,01

×10\times10

363\sqrt{6}

dodatni|ujemny

B

3030

10001000

18218\sqrt{2}

(2)3×(3)2(-2)^{3}\times(-3)^{2}

C

100100

5005 km - ile to mm?

C. 803\sqrt[3]{-80} =

D

10100310\sqrt[3]{100}

45-4\sqrt{5}

dodatni|ujemny

×10\times 10

453-4\sqrt[3]{5}

2103-2\sqrt[3]{10}

4,2×1054,2\times 10^{-5} l - ile to mililitrów?

D. 39\sqrt{3^{9}} =

27327\sqrt{3}

81381\sqrt{3}

2433243\sqrt{3}

×10\times 10

  1. było fajnie