Elementy statystyki opisowej

Test sprawdza wiedzę z działu Elementy Statystyki Opisowej. Jest zgodny z programem nauczania matematyki w klasie 7 szkoły podstawowej.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 4.1

Average stars count: 5

Average points: 10

Average time: 00:13:39

Average time count: 6

Bierzesz udział w loterii, w której do wygrania jest bilet do kina. Jest 50 losów, z których 4 to losy wygrywające, a reszta to losy przegrywające.

Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że wyciągniesz los przegrywający?

Wybierz prawidłową odpowiedź.

UWAGA: Kilka odpowiedzi może być prawidłowych.

Firma pana Andrzeja zatrudnia 6 pracowników. Zarabiają oni:

2300 zł, 5000 zł, 4200 zł, 3500 zł, 3700 zł oraz 3800 zł.

Jaka jest średnia pensja pracownika tej firmy?

Wykonaj obliczenie i wynik wpisz w różowe pole.

W worku są kule białe i kule czarne.

Czarnych jest 4 razy mniej niż białych.

Czy przy losowaniu kuli z worka szansa na wyciągnięcie kuli czarnej jest równa 1/4?

Zaznacz prawidłową odpowiedź z wyjaśnieniem.

Uczniowie klasy 7 na lekcji w-f-u skakali w dal z miejsca. Wykres przedstawia statystykę osiągniętych przez nich wyników. Które z poniższych zdań są prawdziwe?

Rzucasz kostką, której siatkę przedstawiono na rysunku poniżej.

Jakie jest prawdopodobieństwo, że wyrzucisz liczbę podzielną przez 2?

Wybierz prawidłową odpowiedź.

Antek zapomniał ostatnią cyfrę PIN-u do swojego telefonu. Próbuje ją zgadnąć. Zaznacz zdania prawdziwe.

Ania i Paweł rzucają kostką, aby ustalić, kto jako pierwszy będzie korzystał z komputera. Wygrywa ten, kto wyrzuci większą liczbę oczek.

Poniżej przedstawiono jak zmieniała się struktura zatrudnienia w Polsce w latach 1990-2015. Zaznacz zdania prawdziwe.

Poniżej przedstawiono wyniki pomiaru wagi uczniów w pewnej klasie.

Poniższy wykres przedstawia jak zmieniała się liczba ludności Zamościa w wybranych latach między 1591 a 2015 rokiem.

Średnia pensja pracownika tej firmy wynosi

Tak, ponieważ kul czarnych jest 4 razy mniej, więc jeśli założymy, że kuli białych jest x to kuli czarnych jest 14\frac {1}{4} x. Szansa wyciągnięcia kuli czarnej jest więc równa stosunkowi kul czarnych do białych 14xx\frac {\frac{1}{4}x}{x} , czyli 14\frac {1}{4} .

Ania wyrzuciła 4. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wygra Paweł? Wybierz właściwą odpowiedź.

46

Nie, ponieważ możemy założyć, że kul czarnych jest x, białych 4x, wszystkich 5x. Zatem szansa wyciągnięcia kuli czarnej to x5x\frac {x}{5x} , czyli 15\frac {1}{5} .

Na podstawie powyższych danych można obliczyć średni wynik uzyskany przez uczniów.

Prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby podzielnej przez 2 wynosi:

1/6|2/6|3/6|4/6|5/6|6/6

Ilu uczniów tej klasy ma wagę wyższą od średniej? Wykonaj obliczenia i wpisz odpowiedź w puste pole poniżej.

2325\frac {23}{25}

zł.

9 uczniów skoczyło poniżej 1,70 m.

66,6%|33,3%|2/6|2/3

Paweł również wyrzucił 4. Rzucają jeszcze raz.

Jakie jest prawdopodobieństwo, że znowu będzie remis?

Wybierz właściwą odpowiedź.

92%

Połowa uczniów skoczyła na odległość 185 cm i więcej.

Szansa, że zgadnie ją za pierwszym razem wynosi 1/9.

1/6|2/6|3/6|4/6|5/6|6/6

4%

Uczniów, którzy skoczyli powyżej 2 m było 2 razy mniej niż uczniów, którzy osiągnęli wynik 185-200 cm.

Jeśli spróbował już cyfrę 1 i cyfrę 3 i PIN był nieprawidłowy, to teraz szansa zgadnięcia wynosi 1/3 (zakładamy, że pamięta, że zapomniana cyfra była nieparzysta).

W klasie tej jest 24 uczniów.

Jeśli pamięta, że była to cyfra nieparzysta to prawdopodobieństwo zgadnięcia za pierwszym razem wynosi 1/2.

Jeśli wypróbował już 8 cyfr to przy 9-tej próbie prawdopodobieństwo, że zgadnie zapomnianą cyfrę wynosi 100%.

Stopa zatrudnienia w usługach stale rosła.

Zatrudnienie w rolnictwie spadło w latach 1990-2015 o 19 punktów procentowych.

Stopa zatrudnienia w przemyśle stale malała.

Stopa bezrobocia w roku 2015 była ponad dwa razy większa niż w roku 1990.

W którym roku liczba ludności była maksymalna? Wpisz odpowiedź w puste pole obok.

Między rokiem 1939 a 1965 liczba ludności...

najpierw rosła, a później malała|najpierw malała, a później rosła

Ile razy więcej osób zamieszkiwało Zamość w roku 2015 niż w roku 1650? Wynik zaokrąglij do całości i wpisz w puste pole obok.