Obwody i pola figur płaskich

Nauka obliczania obwodu i pola danych figur płaskich za pomocą wzorów. (równoległobok, romb, trapez, deltoid)

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 1.65

Average stars count: 6

Average points: 3

Average time: 00:04:09

Average time count: 13

RÓWNOLEGŁOBOK

ROMB

TRAPEZ

TRAPEZ PROSTOKĄTNY

TRAPEZ RÓWNORAMIENNY

DELTOID

WYBIERZ POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ

WPISZ ODPOWIEDNI WYNIK

Jedna z jego przekątnych dzieli figurę na dwa trójkąty równoramienne. Mowa jest o ?

a,b - boki równoległoboku

a - bok rombu

Trapez różnoboczny

a, b - podstawy trapezu

c, d - ramiona trapezu

a, b - podstawy trapezu

c - ramiona trapezu

a, b - boki deltoidu

trapezie

Pole danej figury wynosi ?

h - wysokość równoległoboku

h - wysokość rombu

d = h - wysokość trapezu

h - wysokość trapezu

d1, d2 - przekątne deltoidu

deltoidzie

d1, d2 - przekątne równoległoboku

d1 , d2 - przekątne rombu

a, b - podstawy trapezu,

c, d - boki trapezu,

h - wysokość trapezu,

α, β, γ, δ - kąty trapezu

Własności trapezu prostokątnego :

posiada dwa kąty proste,

wszystkie kąty mają łączną miarę 360 stopni,

ramię, które tworzy kąty proste jest jednocześnie wysokością trapezu prostokątnego,

posiada przekątne różnej długości.

d - przekątne trapezu

α - jeden z kątów, który znajduje się pomiędzy bokami rożnej długości

trójkącie równobocznym

α - jeden z kątów znajdujący się pomiędzy bokami równoległoboku

α - jeden z kątów rombu, który znajduje się pomiędzy jego bokami

Własności trapezu różnobocznego :

posiada wszystkie boki różnej długości,

suma wszystkich kątów wewnętrznych jest równa 360 stopni,

kąty naprzeciwległe łączną miarę mają 180 stopni.

Obwód trapezu prostokątnego :

Obw = a + b + c + d

Własności trapezu równoramiennego :

posiada ramiona równej długości,

posiada przekątne równej długości,

kąty przy podstawie mają takie same miary,

łączna miara kątów wewnętrznych wynosi 360 stopni,

miara kątów przy jednym ramieniu jest równa 180 stopni,

posiada jedną oś symetrii.

Własności deltoidu :

posiada dwie pary boków równej długości,

kąty, które znajdują się pomiędzy bokami różnej długości są jednakowej miary,

posiada przekątne, które przecinają się pod kątem prostym,

jedna z przekątnych deltoidu dzieli figurę na dwa trójkąty równoramienne.

P = a * h , jest to wzór na pole jakiej figury ?

Obwód danej figury wynosi ?

Własności równoległoboku :

posiada boki równej długości, które są równoległe względem siebie,

posiada przeciwległe kąty, które są równej miary,

kąty przy tej samej podstawie mają łącznie miarę 180 stopni,

posiada przekątne, które przecinają się w połowie swojej długości.

Własności rombu :

posiada wszystkie boki równej długości,

kąty obok siebie mają łączną miarę 180 stopni,

posiada przekątne, które przecinają się w połowie swojej długości, pod kątem prostym,

przekątne rombu są również dwusiecznymi kątów tzn. dzielą kąty na dwie równe części.

Obwód trapezu różnobocznego :

Obw = a + b + c + d

Pole trapezu :

P = 1/2 (a+b) * h

Obwód trapezu równoramiennego :

Obw = a + b + 2c

Obwód deltoidu :

Obw = 2a + 2b

kwadrat

Obwód równoległoboku :

Obw = 2a + 2b

Obwód rombu :

Obw = 4a

Pole trapezu :

P = 1/2 (a+b) * h

Pole trapezu :

P = 1/2 (a+b) * h

Pole deltoidu :

P = 1/2 * d1 * d2

P = a * b * sinα

prostokąt

Pole równoległoboku :

P = a * h

Pole rombu :

P = a * h

romb

Pole danej figury wynosi ?

Posiada boki równej długości, które są równoległe względem siebie.

deltoid

rónoległobok

trapez prostokątny