Angielski egzamin próbny 2021

Egzamin próbny ósmoklasisty z Angielskiego 2021. Interaktywny test online przygotowujący do egzaminu na podstawie cke.gov.pl


Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 2.403

Average stars count: 36

Average points: 26

Average time: 00:25:05

Average time count: 90

Zadanie 3.

Na podstawie informacji

zawartych w nagraniu Judy o „kapsule czasu” uzupełnij luki 3.1.–3.3. w notatce, tak aby jak najbardziej

precyzyjnie oddać sens wysłuchanego tekstu. Luki należy uzupełnić w języku

angielskim.

Zadanie 4.

Do każdej z sytuacjami życia codziennego dobierz właściwą reakcję (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli.

Uwaga! Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

Zadanie 5.

Dla każdej z opisanych sytuacji (5.1.–5.4.) wybierz właściwą reakcję. Wybierz jedną

z liter: A, B albo C.

Zadanie 5.

Dla każdej z opisanych sytuacji (5.1.–5.4.) wybierz właściwą reakcję. Wybierz jedną

z liter: A, B albo C.

Zadanie 5.

Dla każdej z opisanych sytuacji (5.1.–5.4.) wybierz właściwą reakcję. Wybierz jedną

z liter: A, B albo C.

Zadanie 5.

Dla każdej z opisanych sytuacji (5.1.–5.4.) wybierz właściwą reakcję. Wybierz jedną

z liter: A, B albo C.

Zadanie 6.

Uzupełnij dialogi. Wpisz w każdą lukę (6.1.–6.2.) brakujący fragment wypowiedzi,

tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.

Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.

Zadanie 6.

Uzupełnij dialogi. Wpisz w każdą lukę (6.1.–6.2.) brakujący fragment wypowiedzi,

tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.

Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.

Zadanie 7.

Przeczytaj teksty. W zadaniach 7.1.–7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą,

zgodną z treścią tekstu. Wybierz jedną z liter: A, B albo C.

Zadanie 7.

Przeczytaj teksty. W zadaniach 7.1.–7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą,

zgodną z treścią tekstu. Wybierz jedną z liter: A, B albo C.

Zadanie 7.

Przeczytaj teksty. W zadaniach 7.1.–7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą,zgodną z treścią tekstu. Wybierz jedną z liter: A, B albo C.

Zadanie 7.

Przeczytaj teksty. W zadaniach 7.1.–7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą,zgodną z treścią tekstu. Wybierz jedną z liter: A, B albo C.

Zadanie 8.

Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania. Wpisz w każdą lukę (8.1.–8.3.) literę,

którą oznaczono brakujące zdanie (A–D), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.

Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.

Zadanie 9.

Przeczytaj trzy zaproszenia na imprezy z udziałem sławnych ludzi (A–C) oraz zdania

9.1.–9.4. Do każdego zdania dopasuj właściwe zaproszenie. Wpisz rozwiązania do tabeli.

Uwaga! Jedno z zaproszeń pasuje do dwóch zdań.

Zadanie 10.

Przeczytaj teksty. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.–10.3. zgodnie z treścią tekstów, tak aby

jak najbardziej precyzyjnie oddać ich sens. Luki należy uzupełnić w języku polskim.

Zadanie 11.

Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym

uzupełnieniem luk 11.1.–11.3. Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki.

Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

Zadanie 12.

Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.–12.3. Wybierz jedną z liter:

A, B albo C.

Zadanie 13.

Uzupełnij zdania 13.1.–13.3. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane

w nawiasach. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast –

jeśli jest to konieczne – dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i

gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna

wpisywanych fragmentów.

Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyrazy

już podane.

Zadanie 14.

Właśnie ukazał się pierwszy numer gazetki szkolnej, którą przygotowałeś(-aś) wraz

z kolegami z klasy. W e-mailu do koleżanki z Nowego Jorku:

  • wyjaśnij, dlaczego postanowiliście tworzyć tę gazetkę
  • napisz, jakie są Twoje obowiązki związane z przygotowywaniem tej gazetki
  • poinformuj, jaki temat planujecie przedstawić w drugim numerze gazetki i dlaczego właśnie ten.

Napisz swoją wypowiedź w języku angielskim. Podpisz się jako XYZ.

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba nieznająca

polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że

długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 słów (nie licząc wyrazów podanych na

początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność,

bogactwo językowe oraz poprawność językowa.

Zadanie 1.1

Na podstawie informacji

zawartych w nagraniu, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl jedną z liter:

A, B albo C.

Zadanie 1.2

Na podstawie informacji

zawartych w nagraniu, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl jedną z liter:

A, B albo C.

Zadanie 1.3

Na podstawie informacji

zawartych w nagraniu, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl jedną z liter:

A, B albo C.

Zadanie 1.4

Na podstawie informacji

zawartych w nagraniu, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl jedną z liter:

A, B albo C.

Zadanie 1.5

Na podstawie informacji

zawartych w nagraniu, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl jedną z liter:

A, B albo C.

Zadanie 2.

Na podstawie

informacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej wypowiedzi (2.1.–2.4.)

odpowiadające jej zdanie (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli.

Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

5.1. Kolega prosi Cię o pomoc. Zgadzasz się. Co mu odpowiesz?

5.2. Twój kolega jest smutny. Jak zapytasz go o powód zmartwienia?

5.3. Chcesz namówić koleżankę na wycieczkę rowerową. Jak jej to zaproponujesz?

5.4. Twoja koleżanka wygrała zawody sportowe. Jak wyrazisz radość z tego powodu?

MISSING SMARTPHONE

Two weeks ago, I bought the smartphone of my dreams. 8.1. [TextButton-59028] All that time, I didn’t spend

a penny on sweets or games. You can imagine how happy I was when I got it.

Last Friday, however, when I came home from the cinema, I found that my phone wasn’t in my

bag. “How can I check if it is somewhere here at home?” I thought. Then, I looked at my desk

and an idea came to my mind. 8.2. [TextButton-59029] I did that immediately, hoping to hear the sound of

my phone somewhere in the flat. Unfortunately, all I could hear was complete silence.

Luckily, my brother told me that my smartphone has an app which lets me check its location

anytime. 8.3. [TextButton-59030] We went there right away and discovered that it was lying under my seat.

Na podstawie: http://mylostcellphone.com


A. I could send a message to my phone from my laptop.

B. It took me a year to save the money I needed.

C. He thought I was playing a joke on him.

D. We used it and found that the phone was still at the cinema.

5 facts about ice cream

- Marco Polo (1254–1324) was the first person to 11.1. [TextButton-59161]

the recipe for ice cream from the Far East to Europe.

- The two most popular flavours1 are vanilla and chocolate, but

hot-dog-flavoured ice cream has its fans too!

- The biggest ice cream was 11.2. [TextButton-59162] in Edmonton, Canada,

in 1988. It weighed 24 tonnes.

- One of the main ingredients in ice cream is actually air. Without air,

ice cream would be as 11.3. [TextButton-59163] as a rock.

- July was declared “National Ice Cream Month” in 1984 in the USA.

Na podstawie: www.idfa.org

NAME A PENGUIN

Would you like to name a penguin? If so, this is your chance 12.1. [TextButton-59177] a baby royal

penguin from Chicago Zoo needs a name.

The animal was born this spring and is a happy little girl penguin. You can see her

on the Zoo’s live YouTube webcam. It’s easy to see which penguin you should choose

the name for. Our baby royal penguin 12.2. [TextButton-59178] a red ring on her leg.

We are waiting for 12.3. [TextButton-59179] suggestions!

The winning name will be published on our website on 30th June.

kids.nationalgeographic.com

13.1. My best friend is much (good / geography) [TextButton-59192]

than anyone else in our class.

13.2. I learned to swim when I (be / six / year) [TextButton-59193] old.

13.3. If we (not / hurry) [TextButton-59194] up, we’ll miss the bus.

Hi Emma,

Yesterday we published the first edition of our school newspaper. My class

prepared it, and everyone says that it’s great.

......................................................................................................................................................................................

4.1.

A. You can’t be more helpful.

A. What’s the matter?

A. How long is the bike ride?

A. What a shame!

7.1. Laura is asking Sue to

7.2. The text was written by a company which

7.3. In her message, Mary

7.4. The text is about

A.|B.|C.|D.

1 Dog lead – smycz dla psa.

A. boiled|B. bring|C. difficult|D. hard|E. keep|F. made A. and|B. but|C. because

Przykro nam ale nie jesteśmy w stanie automatycznie poprawić tego pytania.

JUDY AND MOLLY’S TIME CAPSULE

The time capsule was a box made of 3.1. [TextButton-58829] that the two sisters

put into the ground in their garden.

Judy was very surprised to find a photo of her 3.2. [TextButton-58830] in the time

capsule.

The girls are going to open the time capsule again in 3.3. [TextButton-58831]

years’ time.

A. It’s because I can’t find my coat.|B. How about going in the blue dress?|C. Thanks, it’s my favourite one.|D. I’d like to buy a yellow scarf, please.|E. They look great on you.

B. Not at all, it was my pleasure.

B. What do you mean?

B. Why do you like riding a bike?

B. That’s brilliant!

A. asks for opinions about fashion.

A. gives some advice.

A. a project organized by a library.

A.|B.|C.|D. A. boiled|B. bring|C. difficult|D. hard|E. keep|F. made A. has|B. have|C. had

C. No problem, where do we start?

C. Why should I worry?

C. Do you want to go for a bike ride?

C. You’re very rude!

B. creates websites for selling clothes.

B. makes an offer.

B. a new bookshop opening.

A.|B.|C.|D.

Cześć Maciek,

Jak Ci się mieszka w Anglii? Znalazłem w Internecie coś, co może Cię zaciekawić.

Wiem, że lubisz chodzić na spacery ze swoim psem. Czy słyszałeś o dogtrekkingu?

Jest podobny do zwykłych spacerów, ale odbywa się głównie 10.1. [TextButton-59146] albo w lesie i chodzi się o wiele szybciej niż normalnie.

W pobliżu Twojego domu jest taki klub dogtrekkingu. Najbliższe spotkanie jest już

24 kwietnia. Ale jeśli ten termin Ci nie pasuje, to nie martw się, bo członkowie tego

klubu spotykają się co 10.2. [TextButton-59147]. Tym razem zbiórka

jest na parkingu przy Castle Lake o godzinie 10.3. [TextButton-59148].

Do dogtrekkingu potrzebujesz specjalnej smyczy, ale możesz ją wypożyczyć w klubie.

Daj mi znać, co sądzisz o tym pomyśle.

Tomek

A. boiled|B. bring|C. difficult|D. hard|E. keep|F. made A. you|B. your|C. yours

4.2.

C. produces clothes with customers’ designs.

C. expresses her opinion.

C. a book of the month.

1 Flavour – smak.

Where are the teenagers talking?

The speaker is talking about

Jill White is calling to

A. It’s because I can’t find my coat.|B. How about going in the blue dress?|C. Thanks, it’s my favourite one.|D. I’d like to buy a yellow scarf, please.|E. They look great on you.

4.3.

Where did the girl find the scissors?

A. It’s because I can’t find my coat.|B. How about going in the blue dress?|C. Thanks, it’s my favourite one.|D. I’d like to buy a yellow scarf, please.|E. They look great on you.

Which picture did Sally draw?

A. a person’s career.

A. offer a product.

B. a film based on a book.

B. ask for an opinion.

4.4.

C. a picture of an Australian animal.

C. invite somebody to a meeting.

A. It’s because I can’t find my coat.|B. How about going in the blue dress?|C. Thanks, it’s my favourite one.|D. I’d like to buy a yellow scarf, please.|E. They look great on you.

A. present their plane during an event.

B. prepare the materials for their plane.

9.1. you will find out more about a celebrity’s diet.

2.1.

C. choose the plane they’re going to make.

A.|B.|C. A. We did well in two sports activities.|B. I couldn’t answer one of the questions.|C. My team didn’t remember even the basic facts.|D. I had to keep my success a secret for some time.|E. My quiz partner and I were interested in different topics.

9.2. a celebrity will take part in a cooking competition.

A.|B.|C.

2.2

9.3. a well-known person will give a cooking lesson.

A. We did well in two sports activities.|B. I couldn’t answer one of the questions.|C. My team didn’t remember even the basic facts.|D. I had to keep my success a secret for some time.|E. My quiz partner and I were interested in different topics. A.|B.|C.

9.4. you will help people with health problems.

2.3

A.|B.|C. A. We did well in two sports activities.|B. I couldn’t answer one of the questions.|C. My team didn’t remember even the basic facts.|D. I had to keep my success a secret for some time.|E. My quiz partner and I were interested in different topics.

2.4

A. We did well in two sports activities.|B. I couldn’t answer one of the questions.|C. My team didn’t remember even the basic facts.|D. I had to keep my success a secret for some time.|E. My quiz partner and I were interested in different topics.
  1. zbugowane zadanie 13 przy 3 luce
  2. dobre
  3. Zbugowane pytania nie pozwalają dobrze się bawić.
  4. nie fajne tooooo
  5. Bardzo fajny test
  6. okropna sprawa dzieki pod koniec są nie do zniesienia