Matura z Geografii - Test online matura geografia 2019

Sprawdź swoją wiedzę z matury geografia poziom rozszerzony 2019. Darmowy realny test online sprawdzający twoją wiedzę.

Na mapie oznaczono literami A−D położenie wybranych miejsc na Ziemi

Na podstawie: Atlas geograficzny, Warszawa 2013 oraz cke.gov.pl

Oceń, czy poniższe informacje dotyczące skutków ruchów Ziemi, obserwowanych 22 czerwca w miejscach oznaczonych na mapie literami, są prawdziwe. Zaznacz Prawdziwe odpowiedzi.

We wszystkich miejscach oznaczonych na mapie literami A−D Słońce w swojej widomej dobowej wędrówce po sferze niebieskiej znajduje się przynajmniej przez chwilę ponad horyzontem.

We wszystkich miejscach oznaczonych na mapie literami A−D dzień trwa dłużej niż noc.

Spośród miejsc oznaczonych na mapie literami w miejscu, któremu odpowiada litera A dzień jest najdłuższy, a w miejscu oznaczonym literą D − najkrótszy.

Oblicz, która jest godzina według czasu słonecznego (miejscowego) w Warszawie (52°N; 21°E) w chwili, gdy Słońce góruje w miejscu oznaczonym na mapie literą C.

Godzina:

Na rysunkach oznaczonych numerami 1–3 przedstawiono gnomony i rzucane przez nie cienie w momencie górowania Słońca w dniu 22 czerwca w trzech spośród czterech miejsc oznaczonych na mapie literami. Wszystkie gnomony mają wysokość 1 metra. Okręgi mają promień równy wysokości gnomona. Na każdym rysunku podpisano kierunek północny. 

Wpisz pod rysunkami litery oznaczające miejsca na mapie, w których umieszczono gnomony.

1.

2.

3.

Na rysunkach oznaczonych numerami 1−3 przedstawiono schematy cyrkulacji powietrza atmosferycznego, charakterystycznej dla wybranych szerokości geograficznych w dniach, w których rozpoczynają się astronomiczne pory roku. Literami X i Y oznaczono położenie stacji meteorologicznych, dla których wykonano klimatogramy. 

Podaj nazwę układu barycznego, dla którego są charakterystyczne niskie opady atmosferyczne w stacjach meteorologicznych X i Y. 

Układ baryczny: 

Na klimatogramach dla stacji X i Y przedstawiono roczny rozkład temperatury powietrza i opadów atmosferycznych charakterystyczny dla klimatu

Dokończ zdanie – wybierz i zaznacz odpowiedź A, B albo C oraz jedną z odpowiedzi 1−3. 

A.|B.|C. 1.|2.|3.

Do każdego opisu w tabeli przyporządkuj nazwę rodzaju chmury, wybraną z podanych poniżej, oraz numer fotografii, na której przedstawiono ten rodzaj chmury. 

altocumulus|altostratus|cirrostratus|cirrus|cumulus|stratus altocumulus|altostratus|cirrostratus|cirrus|cumulus|stratus 1.|2.|3. 1.|2.|3.

Para wodna, zawarta w powietrzu, w określonych warunkach ulega kondensacji, w wyniku czego tworzy chmury, mgły i osady. 

Utwórz model przyczynowo-skutkowy, przedstawiający powstawanie chmury typu konwekcyjnego. 

A.

A. Adiabatyczne rozprężanie powietrza podczas konwekcji. 

B. Osiągnięcie temperatury punktu rosy przez powietrze. 

B.

C. Spadek wilgotności względnej powietrza. 

C.

D. Powstanie chmury typu konwekcyjnego. 

E.

E. Spadek temperatury powietrza. 

F. Kondensacja pary wodnej. 

F.

Na podstawie: www.independent.co.uk, sciencestruck.com, cloud-maven.com oraz cke.gov.pl

Na postawie: www.wikiwand.com oraz cke.gov.pl

A. Rzeka nie zamarza w okresie zimowym. W jej zasilaniu największe znaczenie mają opady równomiernie rozłożone w ciągu roku.

B. Podczas surowych zim rzeka zamarza, a w czasie łagodnych zim zlodzenie nie występuje. Dla rzeki są charakterystyczne zarówno wezbrania wiosenne, jak i jesienne niżówki.

C. Rzeka jest zasilana głównie latem i wtedy przepływy wspomagane dopływami osiągają wartości maksymalne. W pozostałych porach roku, zwłaszcza zimą, przepływy są niewielkie.

D. Rzeka jest najsilniej zasilana w okresach późnojesiennym i zimowym, w których występują: pora opadowa oraz największe wezbrania. Stany wód są najniższe podczas lata. 

A.|B.|C.|D.

Wybierz literę, którą oznaczono opis ustroju rzeki przedstawionej na mapie. 

Na mapie przedstawiono przestrzenne zróżnicowanie rodzajów wezbrań rzek wraz z okresami ich występowania w Polsce. 

Na podstawie: L. Starkel, Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, Warszawa 1999 oraz cke.gov.pl

Uzupełnij zdanie − wpisz w wyznaczonym miejscu jedno z określeń podanych w nawiasie.

Wisła charakteryzuje się ustrojem (prostym / złożonym) 

prostym|złożonym

Na obszarze przedstawionym na barwnej mapie szczegółowej zlokalizowano kilka niewielkich elektrowni, np. w polach D3 i G7. 

Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

Elektrownie przedstawione na mapie wykorzystują takie samo źródło energii jak elektrownie

A. Konin i Pątnów. 

B. Jaworzno i Opole. 

C. Solina i Żarnowiec. 

D. Rybnik i Kozienice. 

Na zdjęciu wykonanym z parkingu (C5) w stronę przeciwległego brzegu Jeziora Pilchowickiego przedstawiono pociąg jadący po moście kolejowym (D5) ze stacji Wleń (E2) w kierunku stacji Jeżów Sudecki (I7). 

Na podstawie: photos.wikimapia.org oraz cke.gov.pl

Uzupełnij zdania. Wybierz w wyznaczonych miejscach jedno z określeń, tak aby zdania prawidłowo opisywały przedstawioną na fotografii sytuację. 

1. Podczas wykonywania zdjęcia obiektyw aparatu fotograficznego skierowano na azymut

65°|95°

2. Odległość w terenie między miejscem wykonania zdjęcia a przedstawionym na nim mostem kolejowym jest

mniejsza|większa

niż 500 m. 

3. Pociąg poruszał się w kierunku oznaczonym literą

A.|B.

Na barwnej mapie szczegółowej zaznaczono odcinek łączący szczyty wybranych wzniesień położonych w polach B5 i D3. Poniżej przedstawiono przewyższony profil terenu wykonany wzdłuż tego odcinka. 

Przyporządkuj trzy z wymienionych obiektów geograficznych do wskazanych miejsc na profilu terenu. Wpisz nazwy tych obiektów w odpowiednie miejsca. 

rzeka Bóbr|Dwory|Dziki Wąwóz|Iwanica|potok Strzyżówka rzeka Bóbr|Dwory|Dziki Wąwóz|Iwanica|potok Strzyżówka rzeka Bóbr|Dwory|Dziki Wąwóz|Iwanica|potok Strzyżówka

Oblicz średni spadek strumienia, który wypływa z miejsca położonego pomiędzy górami Brożyna (A4) a Korzec (A5). Przyjmij, że długość w terenie tego strumienia wynosi 2900 m, a jego ujście do rzeki Bóbr jest położone na wysokości 255 m n.p.m. Wynik podaj w %.

Średni spadek strumienia

%

Na barwnej mapie szczegółowej zaznaczono czerwony szlak rowerowy z Wlenia (F1) do Radomic (A3). W tabeli opisano trzy charakterystyczne obiekty położone w polach mapy, przez które przebiega ten szlak. 

Uzupełnij tabelę. Wpisz obok każdego z opisów oznaczenie właściwego pola mapy, w którym znajduje się dany obiekt. 

Na podstawie:

1. R. Girulski, P. Rachwał, Ł. Tekiela, Przewodnik mineralogiczny po powiecie lubańskim i lwóweckim, Lubań 2015. 2. Albertiana 2015. Biuletyn XII Dnia Geomorfologa, Wrocław 2015. 3. www.polska-org.pl 

4. cke.gov.pl

Na barwnej mapie szczegółowej zaznaczono przebieg przekroju geologicznego, przecinającego szczyt góry Gniazdo (C2) i Górę Zamkową (D1).

Inwersją rzeźby terenu w stosunku do budowy geologicznej charakteryzuje się

A.|B. 1.|2.|3.|4.

Zadanie wykonaj na podstawie przekroju geologicznego, przecinającego szczyt góry Gniazdo (C2) i Górę Zamkową (D1). Skała oznaczona na przekroju geologicznym numerem 10 charakteryzuje się strukturą świadczącą o jej genezie. 

Podaj, czy skała oznaczona numerem 10 jest skałą o strukturze jawnokrystalicznej czy skrytokrystalicznej. 

jawnokrystaliczna|skrytokrystaliczna

Uzupełnij tabelę. Wpisz obok każdego z podanych opisów procesów geologicznych nazwę formy ukształtowania powierzchni terenu powstałą w wyniku tego procesu oraz literę oznaczającą fotografię, na której ta forma została przedstawiona. Nazwy form ukształtowania powierzchni wybierz z podanych poniżej. 

kocioł polodowcowy|kem|oz|rynna jeziorna kocioł polodowcowy|kem|oz|rynna jeziorna kocioł polodowcowy|kem|oz|rynna jeziorna A.|B.|C.|D. A.|B.|C.|D. A.|B.|C.|D.

Fotografie A i B zostały wykonane na obszarach dwóch parków narodowych. 

Uzupełnij tabelę. Wpisz nazwy parków narodowych, w których wykonano fotografie. Nazwy parków dobierz z podanych. 

Bieszczadzki|Gór Stołowych|Karkonoski|Wigierski|Ujścia Warty Bieszczadzki|Gór Stołowych|Karkonoski|Wigierski|Ujścia Warty

Oceń, czy poniższe informacje dotyczące formacji roślinnych lub gleb występujących w wielu dolinach rzecznych i na wysoczyznach w Polsce są prawdziwe. Zaznacz prawdziwe odpowiedzi.

1. Lasy iglaste rosną zwykle na glebach o niskiej jakości bonitacyjnej, zakwaszonych, z mocno rozwiniętym poziomem wymywania. 

2. W lesie łęgowym dominują rośliny kserotermiczne, a wśród drzew najbardziej charakterystycznym gatunkiem jest sosna.

3. Rośliny o najmniejszych wymaganiach glebowych najczęściej uprawia się na obszarach, które dawniej były porośnięte przez grądy. 

Na podstawie: www.fuw.edu.pl oraz cke.gov.pl

Zaznacz dwie prawidłowości odnoszące się do występowania zjawisk sejsmicznych na Ziemi. 

Obszarami o wysokiej aktywności sejsmicznej są strefy występowania ruchów izostatycznych o genezie związanej z narastaniem i zanikiem pokryw glacjalnych. 

Na środkowym Atlantyku najwięcej trzęsień ziemi występuje w strefach zderzania się płyt litosfery. 

Obszar fałdowań alpejskich charakteryzuje się wyższą aktywnością sejsmiczną niż obszary wcześniejszych fałdowań. 

Zasięg obszarów pensejsmicznych na Ziemi pokrywa się z zasięgiem obszarów subdukcji i obszarów występowania ryftów. 

Platformy prekambryjskie są obszarami wolnymi od trzęsień ziemi lub o sporadycznym występowaniu tych zjawisk. 

Spory o dostęp do wody toczą się m.in. o zasoby wód takich rzek jak Ganges, Tygrys i Eufrat oraz Nil. W sporach uczestniczą państwa położone w dorzeczach tych rzek. 

Przyporządkuj rzekom po dwa państwa, które toczą spory o zasoby wodne tych rzek. Państwa dobierz z podanych poniżej i wpisz ich nazwy do tabeli.

Bangladesz, Egipt, Indie, Irak, Jemen, Mozambik, Pakistan, Sudan, Turcja 

W tabeli przedstawiono udział (w %) pięciu kontynentów o największej liczbie ludności w rozmieszczeniu wyznawców wybranych religii (wyznań) w 2011 r. 

Uzupełnij tabelę. Wpisz nazwy właściwych kontynentów. 

Na podstawie: Atlas geograficzny, Warszawa 2013 oraz cke.gov.pl

A.|B.|C.|D. A.|B.|C.|D. A.|B.|C.|D.

Uzupełnij tabelę. Wpisz obok opisu państwa jego nazwę oraz literę, którą to państwo oznaczono na mapie. 

Zadanie wykonaj na podstawie wykresu, na którym przedstawiono średnie roczne zmiany (w %) w liczebności ludności miejskiej i wiejskiej w wybranych państwach, prognozowane dla okresu od 2014 r. do 2050 r.

Największy średni roczny przyrost liczby ludności miejskiej i wiejskiej nastąpi do 2050 r. w krajach Azji. 

W Chinach i Indiach jest przewidywany do 2050 r. wzrost udziału ludności miejskiej i spadek udziału ludności wiejskiej. 

W większości krajów Europy i Ameryki Północnej wystąpi do 2050 r. wzrost liczby mieszkańców wsi i niewielki spadek liczby mieszkańców miast. 

Spadek liczby ludności zarówno miejskiej, jak i wiejskiej jest prognozowany do 2050 r. w nielicznych krajach świata. 

Do 2050 r. w krajach Afryki liczących powyżej 50 mln ludności średni roczny przyrost liczby ludności miejskiej będzie mniejszy od wzrostu liczby ludności wiejskiej. 

W tabeli przedstawiono strukturę pracujących (w %) według sektorów gospodarki w wybranych krajach.

Uzupełnij tabelę. Wybierz nazwy krajów z podanych poniżej. 

Czechy

Grecja 

Holandia 

Turcja

Wielka Brytania

W tabeli przedstawiono informacje o bilansie wybranych surowców energetycznych w Polsce w latach: 2000, 2005, 2010, 2016. 

Do każdego z opisów przyporządkuj odpowiedni surowiec eksploatowany w Polsce. Wybierz jego nazwę. 

węgiel kamienny|węgiel brunatny|ropa naftowa|gaz ziemny węgiel kamienny|węgiel brunatny|ropa naftowa|gaz ziemny węgiel kamienny|węgiel brunatny|ropa naftowa|gaz ziemny

Produkcja jednego z surowców energetycznych w 2016 r. zmalała − w porównaniu z początkiem okresu przedstawionego w tabeli − ze względu na zmniejszającą się opłacalność jego wydobycia. 

Podaj nazwę tego surowca energetycznego

węgiel kamienny|węgiel brunatny|ropa naftowa|gaz ziemny

Wybierz spośród surowców, których bilans przedstawiono w tabeli, dwa surowce o największym udziale w strukturze produkcji energii elektrycznej w Polsce. 

Węgiel kamienny

Węgiel brunatny

Ropa naftowa

Gaz ziemny

Uzupełnij tabelę. Wpisz obok opisu nazwę odpowiedniej rośliny uprawnej oraz literę oznaczającą rysunek przedstawiający położenie głównych producentów tej rośliny w Europie. 

A.|B.|C.|D. A.|B.|C.|D. A.|B.|C.|D.

W tabeli przedstawiono informacje o rolnictwie wybranych państw X, Y i Z.

Dokończ zdanie – wybierz i zaznacz odpowiedź X, Y albo Z oraz jedną z odpowiedzi 1−3. 

Największą intensywnością chowu bydła wykazuje się kraj oznaczony literą 

X.|Y.|Z. 1.|2.|3.

W tabeli podano wartość importu i eksportu w miliardach złotych wybranych grup towarów w Polsce w 2016 r. 

Uzupełnij tabelę. Wpisz w odpowiednich komórkach:

− określenia eksport i import

− wartości 30,3 i 41,8 tak, aby tabela poprawnie obrazowała obroty handlu zagranicznego w mld zł materiałami i artykułami włókienniczymi.

export|import export|import 30,3|41,8 30,3|41,8

Na mapie numerami od 1. do 5. oznaczono wybrane województwa Polski. Dobierz do opisów właściwe województwa oraz ich numery.

A. To województwo ma dość niski na tle kraju wskaźnik urbanizacji. Faza urbanizacji wstępnej stolicy regionu przypadła na okres renesansu. W województwie rozwinął się przemysł cementowy, a w uprawach przeważają rośliny o dużych wymaganiach glebowych. Jest to jeden z nielicznych obszarów upraw chmielu w Polsce. 

 nr na mapie

1.|2.|3.|4.|5.

B. W tym województwie gęstość zaludnienia jest wyraźnie niższa od średniej w Polsce. W ośrodku wojewódzkim znajduje się ważny zakład produkcji włókien chemicznych. W rolnictwie dominują uprawy o niewielkich wymaganiach glebowych, a rozległe kompleksy drzewostanów sosnowych sprzyjają gospodarce leśnej. 

nr na mapie

1.|2.|3.|4.|5.

Na mapie numerami od 1. do 5. oznaczono wybrane województwa Polski. Dobierz do opisów właściwe województwa oraz ich numery

C. To województwo ma charakter przemysłowo-rolniczy. Znajdują się tu ośrodki przemysłowe, które wchodziły w skład Centralnego Okręgu Przemysłowego, a po 1989 r. uległy restrukturyzacji. Rozwinięte było hutnictwo żelaza, przemysł metalowy, maszynowy i środków transportu, a obecnie ważną rolę odgrywa eksploatacja surowców skalnych.

nr na mapie 

1.|2.|3.|4.|5.

D. W tym województwie mieszka duża grupa przedstawicieli mniejszości niemieckiej. W strukturze przemysłu ważną rolę odgrywa przemysł cementowy. Gleby są żyzne i zapewniają wysokie plony pszenicy i buraków cukrowych. To województwo sąsiaduje od wschodu i zachodu z dobrze uprzemysłowionymi regionami. 

nr na mapie 

1.|2.|3.|4.|5.

Na mapie wskazano strzałkami cztery wybrane państwa. 

Wartość indeksu globalizacji jest wprost proporcjonalna do poziomu integracji gospodarczej, społecznej i politycznej państw. W tabeli przedstawiono wartość indeksu globalizacji w 2015 r. dla Meksyku oraz dwóch państw spośród czterech wskazanych strzałkami na powyższej mapie. 

Uzupełnij tabelę. Wpisz we właściwych wierszach nazwy państw charakteryzujących się podanymi wartościami indeksu globalizacji. Dobierz państwa spośród wskazanych na mapie. 

D.

  1. polecam bardzo wasz produkt jest git iwgl super zabawa