Test online matura geografia 2019

Test maturalny online z geografii 2019. Sprawdź czy zdał byś maturę z geografii, poziom rozszerzony 2019.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 3.671

Average stars count: 7

Average points: 17

Average time: 04:27:23

Average time count: 14

Na klimatogramach dla stacji X i Y przedstawiono roczny rozkład temperatury powietrza i opadów atmosferycznych charakterystyczny dla klimatu

Para wodna, zawarta w powietrzu, w określonych warunkach ulega kondensacji, w wyniku czego tworzy chmury, mgły i osady. 

Na mapie przedstawiono przestrzenne zróżnicowanie rodzajów wezbrań rzek wraz z okresami ich występowania w Polsce. 

Spory o dostęp do wody toczą się m.in. o zasoby wód takich rzek jak Ganges, Tygrys i Eufrat oraz Nil. W sporach uczestniczą państwa położone w dorzeczach tych rzek. 

Na mapie numerami od 1. do 5. oznaczono wybrane województwa Polski. Dobierz do opisów właściwe województwa oraz ich numery.

Na mapie numerami od 1. do 5. oznaczono wybrane województwa Polski. Dobierz do opisów właściwe województwa oraz ich numery

Opis chmury

Na mapie oznaczono literami A−D położenie wybranych miejsc na Ziemi

Oblicz, która jest godzina według czasu słonecznego (miejscowego) w Warszawie (52°N; 21°E) w chwili, gdy Słońce góruje w miejscu oznaczonym na mapie literą C.

Na rysunkach oznaczonych numerami 1–3 przedstawiono gnomony i rzucane przez nie cienie w momencie górowania Słońca w dniu 22 czerwca w trzech spośród czterech miejsc oznaczonych na mapie literami. Wszystkie gnomony mają wysokość 1 metra. Okręgi mają promień równy wysokości gnomona. Na każdym rysunku podpisano kierunek północny. 

Utwórz model przyczynowo-skutkowy, przedstawiający powstawanie chmury typu konwekcyjnego. 

Na postawie: www.wikiwand.com oraz cke.gov.pl

Na obszarze przedstawionym na barwnej mapie szczegółowej zlokalizowano kilka niewielkich elektrowni, np. w polach D3 i G7. 

Na barwnej mapie szczegółowej zaznaczono odcinek łączący szczyty wybranych wzniesień położonych w polach B5 i D3. Poniżej przedstawiono przewyższony profil terenu wykonany wzdłuż tego odcinka. 

Oblicz średni spadek strumienia, który wypływa z miejsca położonego pomiędzy górami Brożyna (A4) a Korzec (A5). Przyjmij, że długość w terenie tego strumienia wynosi 2900 m, a jego ujście do rzeki Bóbr jest położone na wysokości 255 m n.p.m. Wynik podaj w %.

Na barwnej mapie szczegółowej zaznaczono czerwony szlak rowerowy z Wlenia (F1) do Radomic (A3). W tabeli opisano trzy charakterystyczne obiekty położone w polach mapy, przez które przebiega ten szlak. 

Uzupełnij tabelę. Wpisz obok każdego z podanych opisów procesów geologicznych nazwę formy ukształtowania powierzchni terenu powstałą w wyniku tego procesu oraz literę oznaczającą fotografię, na której ta forma została przedstawiona. Nazwy form ukształtowania powierzchni wybierz z podanych poniżej. 

Fotografie A i B zostały wykonane na obszarach dwóch parków narodowych. 

Oceń, czy poniższe informacje dotyczące formacji roślinnych lub gleb występujących w wielu dolinach rzecznych i na wysoczyznach w Polsce są prawdziwe. Zaznacz prawdziwe odpowiedzi.

Na podstawie: www.fuw.edu.pl oraz cke.gov.pl

Przyporządkuj rzekom po dwa państwa, które toczą spory o zasoby wodne tych rzek. Państwa dobierz z podanych poniżej i wpisz ich nazwy do tabeli.

W tabeli przedstawiono udział (w %) pięciu kontynentów o największej liczbie ludności w rozmieszczeniu wyznawców wybranych religii (wyznań) w 2011 r. 

Na podstawie: Atlas geograficzny, Warszawa 2013 oraz cke.gov.pl

Zadanie wykonaj na podstawie wykresu, na którym przedstawiono średnie roczne zmiany (w %) w liczebności ludności miejskiej i wiejskiej w wybranych państwach, prognozowane dla okresu od 2014 r. do 2050 r.

W tabeli przedstawiono strukturę pracujących (w %) według sektorów gospodarki w wybranych krajach.

Produkcja jednego z surowców energetycznych w 2016 r. zmalała − w porównaniu z początkiem okresu przedstawionego w tabeli − ze względu na zmniejszającą się opłacalność jego wydobycia. 

Wybierz spośród surowców, których bilans przedstawiono w tabeli, dwa surowce o największym udziale w strukturze produkcji energii elektrycznej w Polsce. 

W tabeli przedstawiono informacje o rolnictwie wybranych państw X, Y i Z.

W tabeli podano wartość importu i eksportu w miliardach złotych wybranych grup towarów w Polsce w 2016 r. 

Na mapie wskazano strzałkami cztery wybrane państwa. 

Na podstawie: Atlas geograficzny, Warszawa 2013 oraz cke.gov.pl

Godzina:

Wpisz pod rysunkami litery oznaczające miejsca na mapie, w których umieszczono gnomony.

Na rysunkach oznaczonych numerami 1−3 przedstawiono schematy cyrkulacji powietrza atmosferycznego, charakterystycznej dla wybranych szerokości geograficznych w dniach, w których rozpoczynają się astronomiczne pory roku. Literami X i Y oznaczono położenie stacji meteorologicznych, dla których wykonano klimatogramy. 

Dokończ zdanie – wybierz i zaznacz odpowiedź A, B albo C oraz jedną z odpowiedzi 1−3. 

A.

Na podstawie: www.independent.co.uk, sciencestruck.com, cloud-maven.com oraz cke.gov.pl

A. Rzeka nie zamarza w okresie zimowym. W jej zasilaniu największe znaczenie mają opady równomiernie rozłożone w ciągu roku.

B. Podczas surowych zim rzeka zamarza, a w czasie łagodnych zim zlodzenie nie występuje. Dla rzeki są charakterystyczne zarówno wezbrania wiosenne, jak i jesienne niżówki.

C. Rzeka jest zasilana głównie latem i wtedy przepływy wspomagane dopływami osiągają wartości maksymalne. W pozostałych porach roku, zwłaszcza zimą, przepływy są niewielkie.

D. Rzeka jest najsilniej zasilana w okresach późnojesiennym i zimowym, w których występują: pora opadowa oraz największe wezbrania. Stany wód są najniższe podczas lata. 

Na podstawie: L. Starkel, Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, Warszawa 1999 oraz cke.gov.pl

Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

Na podstawie: photos.wikimapia.org oraz cke.gov.pl

Przyporządkuj trzy z wymienionych obiektów geograficznych do wskazanych miejsc na profilu terenu. Wpisz nazwy tych obiektów w odpowiednie miejsca. 

Średni spadek strumienia

Uzupełnij tabelę. Wpisz obok każdego z opisów oznaczenie właściwego pola mapy, w którym znajduje się dany obiekt. 

Na barwnej mapie szczegółowej zaznaczono przebieg przekroju geologicznego, przecinającego szczyt góry Gniazdo (C2) i Górę Zamkową (D1).

Zadanie wykonaj na podstawie przekroju geologicznego, przecinającego szczyt góry Gniazdo (C2) i Górę Zamkową (D1). Skała oznaczona na przekroju geologicznym numerem 10 charakteryzuje się strukturą świadczącą o jej genezie. 

Uzupełnij tabelę. Wpisz nazwy parków narodowych, w których wykonano fotografie. Nazwy parków dobierz z podanych. 

1. Lasy iglaste rosną zwykle na glebach o niskiej jakości bonitacyjnej, zakwaszonych, z mocno rozwiniętym poziomem wymywania. 

Zaznacz dwie prawidłowości odnoszące się do występowania zjawisk sejsmicznych na Ziemi. 

Uzupełnij tabelę. Wpisz nazwy właściwych kontynentów. 

Największy średni roczny przyrost liczby ludności miejskiej i wiejskiej nastąpi do 2050 r. w krajach Azji. 

Uzupełnij tabelę. Wybierz nazwy krajów z podanych poniżej. 

W tabeli przedstawiono informacje o bilansie wybranych surowców energetycznych w Polsce w latach: 2000, 2005, 2010, 2016. 

Podaj nazwę tego surowca energetycznego

Węgiel kamienny

Uzupełnij tabelę. Wpisz obok opisu nazwę odpowiedniej rośliny uprawnej oraz literę oznaczającą rysunek przedstawiający położenie głównych producentów tej rośliny w Europie. 

Uzupełnij tabelę. Wpisz w odpowiednich komórkach:

− określenia eksport i import

− wartości 30,3 i 41,8 tak, aby tabela poprawnie obrazowała obroty handlu zagranicznego w mld zł materiałami i artykułami włókienniczymi.

A. To województwo ma dość niski na tle kraju wskaźnik urbanizacji. Faza urbanizacji wstępnej stolicy regionu przypadła na okres renesansu. W województwie rozwinął się przemysł cementowy, a w uprawach przeważają rośliny o dużych wymaganiach glebowych. Jest to jeden z nielicznych obszarów upraw chmielu w Polsce. 

C. To województwo ma charakter przemysłowo-rolniczy. Znajdują się tu ośrodki przemysłowe, które wchodziły w skład Centralnego Okręgu Przemysłowego, a po 1989 r. uległy restrukturyzacji. Rozwinięte było hutnictwo żelaza, przemysł metalowy, maszynowy i środków transportu, a obecnie ważną rolę odgrywa eksploatacja surowców skalnych.

Wartość indeksu globalizacji jest wprost proporcjonalna do poziomu integracji gospodarczej, społecznej i politycznej państw. W tabeli przedstawiono wartość indeksu globalizacji w 2015 r. dla Meksyku oraz dwóch państw spośród czterech wskazanych strzałkami na powyższej mapie. 

Oceń, czy poniższe informacje dotyczące skutków ruchów Ziemi, obserwowanych 22 czerwca w miejscach oznaczonych na mapie literami, są prawdziwe. Zaznacz Prawdziwe odpowiedzi.

Podaj nazwę układu barycznego, dla którego są charakterystyczne niskie opady atmosferyczne w stacjach meteorologicznych X i Y. 

A.|B.|C.

Do każdego opisu w tabeli przyporządkuj nazwę rodzaju chmury, wybraną z podanych poniżej, oraz numer fotografii, na której przedstawiono ten rodzaj chmury. 

A. Adiabatyczne rozprężanie powietrza podczas konwekcji. 

Wybierz literę, którą oznaczono opis ustroju rzeki przedstawionej na mapie. 

Uzupełnij zdanie − wpisz w wyznaczonym miejscu jedno z określeń podanych w nawiasie.

Elektrownie przedstawione na mapie wykorzystują takie samo źródło energii jak elektrownie

Na zdjęciu wykonanym z parkingu (C5) w stronę przeciwległego brzegu Jeziora Pilchowickiego przedstawiono pociąg jadący po moście kolejowym (D5) ze stacji Wleń (E2) w kierunku stacji Jeżów Sudecki (I7). 

Inwersją rzeźby terenu w stosunku do budowy geologicznej charakteryzuje się

Podaj, czy skała oznaczona numerem 10 jest skałą o strukturze jawnokrystalicznej czy skrytokrystalicznej. 

kocioł polodowcowy|kem|oz|rynna jeziorna

2. W lesie łęgowym dominują rośliny kserotermiczne, a wśród drzew najbardziej charakterystycznym gatunkiem jest sosna.

Obszarami o wysokiej aktywności sejsmicznej są strefy występowania ruchów izostatycznych o genezie związanej z narastaniem i zanikiem pokryw glacjalnych. 

A.|B.|C.|D.

W Chinach i Indiach jest przewidywany do 2050 r. wzrost udziału ludności miejskiej i spadek udziału ludności wiejskiej. 

Do każdego z opisów przyporządkuj odpowiedni surowiec eksploatowany w Polsce. Wybierz jego nazwę. 

węgiel kamienny|węgiel brunatny|ropa naftowa|gaz ziemny

Węgiel brunatny

A.|B.|C.|D.

Dokończ zdanie – wybierz i zaznacz odpowiedź X, Y albo Z oraz jedną z odpowiedzi 1−3. 

export|import

 nr na mapie

Uzupełnij tabelę. Wpisz we właściwych wierszach nazwy państw charakteryzujących się podanymi wartościami indeksu globalizacji. Dobierz państwa spośród wskazanych na mapie. 

We wszystkich miejscach oznaczonych na mapie literami A−D Słońce w swojej widomej dobowej wędrówce po sferze niebieskiej znajduje się przynajmniej przez chwilę ponad horyzontem.

1.

Układ baryczny: 

1.|2.|3.

B.

A.|B.|C.|D.

Wisła charakteryzuje się ustrojem (prostym / złożonym) 

A. Konin i Pątnów. 

Uzupełnij zdania. Wybierz w wyznaczonych miejscach jedno z określeń, tak aby zdania prawidłowo opisywały przedstawioną na fotografii sytuację. 

rzeka Bóbr|Dwory|Dziki Wąwóz|Iwanica|potok Strzyżówka

%

jawnokrystaliczna|skrytokrystaliczna A.|B.|C.|D.

3. Rośliny o najmniejszych wymaganiach glebowych najczęściej uprawia się na obszarach, które dawniej były porośnięte przez grądy. 

Na środkowym Atlantyku najwięcej trzęsień ziemi występuje w strefach zderzania się płyt litosfery. 

A.|B.|C.|D.

W większości krajów Europy i Ameryki Północnej wystąpi do 2050 r. wzrost liczby mieszkańców wsi i niewielki spadek liczby mieszkańców miast. 

Czechy

węgiel kamienny|węgiel brunatny|ropa naftowa|gaz ziemny

Ropa naftowa

A.|B.|C.|D.

Największą intensywnością chowu bydła wykazuje się kraj oznaczony literą 

export|import

nr na mapie 

Powstaje w wyniku konwekcyjnych ruchów mas powietrza. Pod wpływem silnej i wielogodzinnej konwekcji może przekształcić się w chmurę burzową. 

Fotografia

We wszystkich miejscach oznaczonych na mapie literami A−D dzień trwa dłużej niż noc.

2.

altocumulus|altostratus|cirrostratus|cirrus|cumulus|stratus

B. Osiągnięcie temperatury punktu rosy przez powietrze. 

prostym|złożonym

B. Jaworzno i Opole. 

1. Podczas wykonywania zdjęcia obiektyw aparatu fotograficznego skierowano na azymut

rzeka Bóbr|Dwory|Dziki Wąwóz|Iwanica|potok Strzyżówka A.|B. kocioł polodowcowy|kem|oz|rynna jeziorna

Obszar fałdowań alpejskich charakteryzuje się wyższą aktywnością sejsmiczną niż obszary wcześniejszych fałdowań. 

A.|B.|C.|D.

Spadek liczby ludności zarówno miejskiej, jak i wiejskiej jest prognozowany do 2050 r. w nielicznych krajach świata. 

Grecja 

węgiel kamienny|węgiel brunatny|ropa naftowa|gaz ziemny

Gaz ziemny

A.|B.|C.|D. X.|Y.|Z. 30,3|41,8 1.|2.|3.|4.|5. 1.|2.|3.|4.|5.

Park narodowy

Spośród miejsc oznaczonych na mapie literami w miejscu, któremu odpowiada litera A dzień jest najdłuższy, a w miejscu oznaczonym literą D − najkrótszy.

3.

1.|2.|3.

C.

C. Solina i Żarnowiec. 

65°|95° rzeka Bóbr|Dwory|Dziki Wąwóz|Iwanica|potok Strzyżówka 1.|2.|3.|4. A.|B.|C.|D.

Zasięg obszarów pensejsmicznych na Ziemi pokrywa się z zasięgiem obszarów subdukcji i obszarów występowania ryftów. 

Uzupełnij tabelę. Wpisz obok opisu państwa jego nazwę oraz literę, którą to państwo oznaczono na mapie. 

Do 2050 r. w krajach Afryki liczących powyżej 50 mln ludności średni roczny przyrost liczby ludności miejskiej będzie mniejszy od wzrostu liczby ludności wiejskiej. 

Holandia 

węgiel kamienny|węgiel brunatny|ropa naftowa|gaz ziemny 1.|2.|3. 30,3|41,8

B. W tym województwie gęstość zaludnienia jest wyraźnie niższa od średniej w Polsce. W ośrodku wojewódzkim znajduje się ważny zakład produkcji włókien chemicznych. W rolnictwie dominują uprawy o niewielkich wymaganiach glebowych, a rozległe kompleksy drzewostanów sosnowych sprzyjają gospodarce leśnej. 

D. W tym województwie mieszka duża grupa przedstawicieli mniejszości niemieckiej. W strukturze przemysłu ważną rolę odgrywa przemysł cementowy. Gleby są żyzne i zapewniają wysokie plony pszenicy i buraków cukrowych. To województwo sąsiaduje od wschodu i zachodu z dobrze uprzemysłowionymi regionami. 

A

C. Spadek wilgotności względnej powietrza. 

D. Rybnik i Kozienice. 

2. Odległość w terenie między miejscem wykonania zdjęcia a przedstawionym na nim mostem kolejowym jest

Na podstawie:

1. R. Girulski, P. Rachwał, Ł. Tekiela, Przewodnik mineralogiczny po powiecie lubańskim i lwóweckim, Lubań 2015. 2. Albertiana 2015. Biuletyn XII Dnia Geomorfologa, Wrocław 2015. 3. www.polska-org.pl 

4. cke.gov.pl

kocioł polodowcowy|kem|oz|rynna jeziorna Bieszczadzki|Gór Stołowych|Karkonoski|Wigierski|Ujścia Warty

Platformy prekambryjskie są obszarami wolnymi od trzęsień ziemi lub o sporadycznym występowaniu tych zjawisk. 

Turcja

Jest chmurą piętra wysokiego zbudowaną tylko z kryształków lodu. Z tej chmury nie powstają opady atmosferyczne, ale może ona zwiastować zmianę pogody wynikającą z nadejścia frontu atmosferycznego. 

altocumulus|altostratus|cirrostratus|cirrus|cumulus|stratus mniejsza|większa A.|B.|C.|D.

Wielka Brytania

nr na mapie

nr na mapie 

D.

B

1.|2.|3.

D. Powstanie chmury typu konwekcyjnego. 

niż 500 m. 

Bangladesz, Egipt, Indie, Irak, Jemen, Mozambik, Pakistan, Sudan, Turcja 

1.|2.|3.|4.|5. 1.|2.|3.|4.|5.

E.

3. Pociąg poruszał się w kierunku oznaczonym literą

Bieszczadzki|Gór Stołowych|Karkonoski|Wigierski|Ujścia Warty

E. Spadek temperatury powietrza. 

A.|B.

F.

F. Kondensacja pary wodnej. 

Status

Nazwa rodzaju chmury 

  1. spoko ale niektóre rzeczy nie będą na maturze
  2. polecam bardzo wasz produkt jest git iwgl super zabawa