Matematyka egzamin próbny 2021

Egzamin ósmoklasisty z Matematyki 2021. Interaktywny test online automatycznie sprawdzający pytania. Na podstawie testu CKE. Test posiada wytłumaczenie zadań.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 2.565

Average stars count: 34

Average points: 13

Average time: 00:37:21

Average time count: 84

Zadanie 1. 

W szkole Adama w gazetce szkolnej ukazał się artykuł, dotyczący wyboru przez ósmoklasistów szkoły ponadpodstawowej. 

Zadanie 2. 

Piłki tenisowe zapakowano do 186 jednakowych pudełek. Do każdego z tych pudełek włożono po 6 piłek. 

Zadanie 3. 

Która z poniższych nierówności jest prawdziwa? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

Zadanie 4. 

Dane są trzy wyrażenia: 

I. 61126*1\frac{1}{2}

II. 6:1.26 : 1.2

III. 7.252147.25 - 2\frac{1}{4}

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

Liczbami całkowitymi są wartości wyrażeń 

Zadanie 5. 

Asia wzięła udział w zajęciach teatralnych. Zajęcia składały się z 2 części. Każda część trwała tyle samo minut. Pomiędzy pierwszą a drugą częścią była 10-minutowa przerwa. Zajęcia rozpoczęły się o godzinie 17:45, a zakończyły o godzinie 19:05. 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

Druga część zajęć rozpoczęła się o godzinie 

Zadanie 6. 

Cenę laptopa obniżono najpierw o 15%, a później o 150 zł. Po obu obniżkach laptop kosztuje 2400 zł. 

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznaczi zdanie jest prawdziwe.

Zadanie 7. 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

Wartość wyrażenia 6824\frac{6^8}{2^4} jest równa 

Zadanie 8. 

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. 

Wartość wyrażenia 1+25144\sqrt{1+\frac{25}{144}} jest równa [TextButton-58452]

Wartość wyrażenia 3+383\sqrt[3]{3+\frac{3}{8}} jest równa [TextButton-58453]

Zadanie 9. 

Na festyn przygotowano loterię, w której było 120 losów, w tym 80 wygrywających. Przed rozpoczęciem festynu dołożono jeszcze 20 losów wygrywających i 20 przegrywających. 

Czy prawdopodobieństwo wyciągnięcia losu wygrywającego w tej loterii zmieniło się po dołożeniu losów? Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród 1., 2. albo 3. 

Zadanie 10. 

Zależność między liczbą przekątnych (𝑘) a liczbą boków (𝑛) wielokąta wypukłego określa wzór 

k=n(n3)2k = \frac{n\left(n-3\right)}{2}

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz zdanie jest prawdziwe.

Zadanie 11. 

W zeszycie w linie narysowano dwa równoległoboki i trójkąt w sposób pokazany na rysunku.

Odległości między sąsiednimi liniami są jednakowe. Podstawy wszystkich tych figur mają taką samą długość.

Pole równoległoboku P jest równe 4. 

Zadanie 12. 

W trójkącie stosunek miar kątów jest równy 2 : 3 : 7. 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

Zadanie 13. 

Prostokąt ABCD podzielono odcinkiem EF na dwa prostokąty. Odcinek EF ma długość 11 cm, a odcinek ED ma długość 2 cm. Pole prostokąta EFCD stanowi 27\frac{2}{7} pola prostokąta ABCD

Zadanie 15. 

Dwa sześciany – jeden o krawędzi 2 i drugi o krawędzi 3 – pocięto na sześciany o krawędzi 1. Z otrzymanych sześcianów zbudowano prostopadłościan. Żadna ściana tego prostopadłościanu nie jest kwadratem. 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Pole powierzchni zbudowanego prostopadłościanu jest równe 

Zadanie 16. 

Pewną kwotę rozdzielono na trzy nagrody pieniężne. Marcin dostał 2 razy więcej pieniędzy niż Jędrek, a Kamil 2 razy mniej niż Jędrek. Uzasadnij, że Kamil otrzymał 17\frac{1}{7} tej kwoty. 

Zadanie 17. 

Na rysunku pokazano plan dwóch dróg, którymi Ula chodzi do szkoły. 

Zadanie 18. 

W kwiaciarni było trzy razy więcej czerwonych róż niż białych. Pan Nowak kupił 40 czerwonych róż i wtedy w kwiaciarni zostało dwa razy więcej białych róż niż czerwonych. Ile białych róż było w kwiaciarni? 

Zadanie 19. 

Na rysunku przedstawiono kwadrat ABCD o polu 400 cm2. Figurę tę podzielono na kwadrat K1 o polu 49 cm2 i kwadrat K2 oraz figurę F (patrz rysunek). 

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz zdanie jest prawdziwe. 

A. 259<239\frac{25}{9}<\frac{23}{9}

A. I, II i III. 

A. 18:20 

Przed tymi dwoma obniżkami laptop kosztował 3000 zł. 

A. 323^2

A. Tak|B. Nie

Liczba przekątnych w dwunastokącie wypukłym jest trzy razy większa od liczby przekątnych w czworokącie wypukłym. 

Trójkąt o podanych własnościach jest [TextButton-58512]

A. 35

W kwiaciarni było [TextButton-58597] białych róż.

Poniżej zapisano trzy prawdziwe informacje. 

I. Ankietę oddało łącznie 150 uczniów. 

II. W ankiecie wzięli udział wszyscy uczniowie klas ósmych. 

III. Łącznie mniej niż połowa uczniów biorących udział w ankiecie zamierza kontynuować naukę w technikum lub w branżowej szkole. 

Które z informacji – I, II, III – wynikają z analizy danych zamieszczonych w treści artykułu? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

Liczba wszystkich spakowanych piłek jest podzielna przez 4. 

B. 54+52>4\frac{5}{4} + \frac{5}{2} > 4

B. Tylko I i II. 

B. 18:25 

Po obu obniżkach cena laptopa stanowi 85% ceny początkowej. 

B. 343^4

[TextButton-58469]

ponieważ [TextButton-58471]

Liczba przekątnych w ośmiokącie wypukłym jest o 11 większa od liczby przekątnych w sześciokącie wypukłym. 

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz zdanie jest prawdziwe.

A. rozwartokątny.|B. prostokątny.|C. ostrokątny.|D. równoramienny.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz zdanie jest prawdziwe.

B. 47

Kamil otrzymał 17\frac{1}{7} kwoty.

Przyjmij, że Ula porusza się ze stałą prędkością 4kmh4\frac{km}{h} . Oblicz, o ile minut krócej Ula idzie do szkoły drogą B niż drogą A

Oblicz obwód figury F. 

A. Tylko I i II. 

Wszystkie te piłki można byłoby spakować do większych pudełek – po 9 piłek w każdym. 

C. 13173>3917\frac{13}{17}*3>\frac{39}{17}

C. Tylko II i III. 

C. 18:30 

C. 22382^2*3^8

1. różnica liczby losów wygrywających i przegrywających po dołożeniu losów jest taka sama jak na początku.|2. dołożono tyle samo losów wygrywających co przegrywających.|3. zmienił się stosunek liczby losów wygrywających do liczby wszystkich losów.

Pole równoległoboku R jest równe 8. 

Pole prostokąta ABCD jest równe 77 cm2

C. 94

Obwód figury F wynosi [TextButton-58612]

B. Tylko I i III. 

D. 1112>1113\frac{11}{12}>\frac{11}{13}

D. Tylko I i III. 

D. 18:35 

D. 24382^4*3^8

Pole trójkąta S jest równe 4. 

Odcinek AE ma długość 7 cm. 

D. 142

Ula idzie do szkoły drogą B o [TextButton-58583] minut krócej niż drogą A

C. Tylko II i III. 

A.|B.

D. Wszystkie – I, II i III. 

C.|D.

A. 15121\frac{5}{12}

Zadanie 14. 

Bok rombu ma długość 17 cm, a jedna z jego przekątnych ma długość 30 cm. 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Pole tego rombu jest równe 

B. 11121\frac{1}{12}

A. 120 cm2 

C. 1121\frac{1}{2}

B. 240 cm2 

D. 1181\frac{1}{8}

C. 255 cm

D. 480 cm2