Matura online z geografii 2020

Test maturalny online z geografii 2020 na poziomie rozszerzonym. Automatycznie poprawiający zadania.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 1.833

Average stars count: 3

Average points: 14

Average time: 00:51:20

Average time count: 4

Zadanie 2. Na mapie Afryki numerami od 1 do 5 oznaczono wybrane stacje meteorologiczne.

Zadanie 3. Zadanie wykonaj na podstawie mapy synoptycznej Europy obrazującej pogodę w jednym z jesiennych dni w wybranym roku.

Zadanie 4. Na mapie Ameryki Północnej zaznaczono literami A−D miejsca położone w strefie nadbrzeżnej, dla której prądy morskie odgrywają istotną rolę w kształtowaniu się warunków klimatycznych.

Zadanie 12. Na południowy wschód od Suwalskiego Parku Krajobrazowego, przedstawionego na barwnej mapie szczegółowej, Czarna Hańcza płynie przez obszar Równiny Augustowskiej. 

Zadanie 14 Zadanie wykonaj na podstawie rysunków, na których przedstawiono poszczególne etapy procesów geologicznych na wybranym obszarze. 

Zaznacz dwie poprawne informacje odnoszące się do budowy geologicznej Islandii lub związków między jej budową geologiczną a innymi elementami środowiska geograficznego. 

Zadanie 17. Uzupełnij tabelę. Przyporządkuj warunkom powstawania gleby określony typ gleby i charakterystyczny dla niej obszar występowania w Polsce. Typ gleby i obszar występowania wybierz z podanych. 

Zadanie 19. Na mapie oznaczono numerami 1–5 zasięg wybranych regionów fizycznogeograficznych Polski.

Zadanie 20. Na mapie przedstawiono położenie wybranych państw europejskich oznaczonych numerami 1−5. 

Zadanie 22. Na mapie Szwajcarii przedstawiono obszary różniące się strukturą językową ludności. 

Zadanie 23. W tabeli przedstawiono strukturę pochodzenia imigrantów przebywających w 2017 r. w wybranych krajach.

Zadanie 24. Zadanie wykonaj na podstawie wykresów, na których przedstawiono strukturę wieku i płci ludności Japonii w 2015 r. wraz z prognozą na 2040 r. i na 2065 r.

Zadanie 26. Na diagramach przedstawiono udział w produkcji światowej głównych producentów bawełny i kukurydzy w 2017 r.

Zadanie 27. Na fotografiach przedstawiono różne sposoby uprawy ryżu na obszarach o odmiennym stopniu rozwoju społeczno-gospodarczego 

Zadanie 28. Na mapie literami od A do D zaznaczono wybrane regiony Polski. 

Zadanie 30. Zadanie wykonaj na podstawie mapy, na której przedstawiono województwa z podziałem na pięć kategorii według bilansu energii elektrycznej. Województwa o największych nadwyżkach energii elektrycznej oznaczono numerami 1–3

Zadanie 31. Wśród miast oznaczonych na mapie numerami od 1 do 7 znajdują się miasta wymienione w tabeli. 

Zadanie 33.1. Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A, B albo C oraz jej uzasadnienie spośród 1–3. 

Zadanie 34.1. W tabeli przedstawiono PKB ogółem i PKB na 1 mieszkańca w 2016 r. według wybranych regionów świata. 

Zadanie 34.2. Na mapie zaznaczono cztery wybrane państwa Azji. 

Zadanie 35.1 Na mapie świata numerami 1–6 oznaczono wybrane państwa charakteryzujące się bardzo wysokim udziałem surowców mineralnych lub produktów rolnych w eksporcie. 

Zadanie 5. Zadanie wykonaj na podstawie mapy temperatury wód powierzchniowych oceanu światowego (strona I barwnego materiału źródłowego) oraz poniższej mapy, na której przedstawiono rejony powstawania i trasy przemieszczania się cyklonów tropikalnych. 

Zadanie 13.

Zadanie wykonaj na podstawie mapy, na której przedstawiono średnią liczbę dni z pokrywą śnieżną w Polsce w wybranym okresie XX wieku (strona III barwnego materiału źródłowego). 

Zadanie 16. Erupcje wulkanów mogą się przyczyniać do zmian temperatury powietrza.

Wyjaśnij możliwy wpływ dużych erupcji wulkanicznych zarówno na spadek, jak i na wzrost temperatury powietrza w skali globalnej. 

Wpływ na spadek temperatury powietrza:

Zadanie 21.

Niektóre miasta, oprócz pełnionej funkcji usługowej, w XXI wieku uzyskały nowe funkcje.

Przedstaw nową funkcję miast Prisztina i Dżuba, nadaną im w XXI wieku. 

Zadanie 25.

Przedstaw dwa podobieństwa i dwie różnice między ekstensywnym rolnictwem występującym w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie a intensywnym rolnictwem Francji i Wielkiej Brytanii.

Podobieństwa:

Zadanie 29.

Na rysunku oznaczono granice wybranego obszaru w południowej Polsce, na którym rozważa się utworzenie sadu. 

Zadanie 32.

Zadanie wykonaj na podstawie mapy, na której przedstawiono strukturę zużywanej energii elektrycznej według jej źródeł w wybranych miastach Europy (strona IV barwnego materiału źródłowego). 

Zadanie 35. Na mapie świata numerami 1–6 oznaczono wybrane państwa charakteryzujące się bardzo wysokim udziałem surowców mineralnych lub produktów rolnych w eksporcie. 

Zadanie 1. Zadanie wykonaj na podstawie zdjęcia satelitarnego, na którym przedstawiono oświetloną i nieoświetloną promieniami słonecznymi część Europy i Afryki, wykonanego w wybranym dniu maja (strona I barwnego materiału źródłowego).

Zadanie 6. W dniu 22 czerwca wysokość Słońca w momencie górowania, zmierzona w jednym z miejsc na obszarze Suwalskiego Parku Krajobrazowego, wyniosła 59°10ʹ. 

Zadanie 7. Zadanie wykonaj, korzystając z barwnej mapy szczegółowej oraz fotografii (zamieszczonej na stronie III barwnego materiału źródłowego) rezerwatu położonego na tej mapie w polu C2. 

Zadanie 8. Uzupełnij poniższe zdania odnoszące się do cech wybranych jezior. Wpisz właściwe określenia wybrane spośród podanych w nawiasach. 

Zadanie 9. Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie spośród 1–4.

Zadanie 10. Linia brzegowa jeziora Hańcza jest położona na wysokości 227 m n.p.m.

Uzupełnij zdanie – wpisz właściwe określenie.

Spośród sformułowań oznaczonych literami A−H wybierz te, które tworzą model przyczynowo-skutkowy, przedstawiający etapy powstawania gleb pokrywających większość obszaru Równiny Augustowskiej. Do każdej kratki wpisz jedną literę

Uzupełnij schemat, tak aby przedstawiał w kolejności od najstarszego do najmłodszego wydarzenia geologiczne, które zaszły na obszarze przedstawionym na rysunkach.

Zadanie 15. Zadanie wykonaj na podstawie mapy geologicznej, na której przedstawiono wiek skał budujących Islandię 

Warunki powstawania gleby

Uzupełnij tabelę. W każdym wierszu wpisz nazwę państwa, dla którego przedstawiono główne kierunki imigracji. Nazwy państw wybierz z podanych poniżej. 

Największą pracę przewozową w tonokilometrach, w porównaniu z innymi rodzajami transportu, wykonuje na świecie transport 

Zadanie 11.1

Podaj − wyłącznie na podstawie barwnej mapy szczegółowej − trzy cechy przyrodnicze doliny rzeki Czarna Hańcza w polach mapy B2/3. 

Przykładowe odpowiedzi

− Pyły wulkaniczne, roznoszone przez wiatr, zmniejszają bezpośrednie promieniowanie słoneczne, czym przyczyniają się do spadku temperatury powietrza w skali globu.

− W wyniku połączenia wody i SO2 powstają aerozole siarczanowe, które rozpraszają i odbijają promieniowanie słoneczne, co prowadzi do zmniejszenia jego dopływu do powierzchni Ziemi i spadku temperatury powietrza. 

Przykładowa odpowiedź

Miasta zaczęły pełnić funkcję stołeczną po ogłoszeniu niepodległości Kosowa i Sudanu Południowego. 

Przykładowe odpowiedzi

− Wysoki poziom mechanizacji.

− Wysoki poziom towarowości produkcji rolnej.

− Wysoki stopień specjalizacji produkcji rolnej.

− Wysoka kapitałochłonność produkcji rolnej. 

A. kilkadziesiąt minut wcześniej rozpoczęła się noc, 

Zadanie 2.1. W tabeli podano średnie miesięczne temperatury powietrza i średnie sumy miesięcznych opadów atmosferycznych dla czterech stacji spośród zaznaczonych na mapie Afryki.

Zadanie 3.1. Na schematycznych rysunkach przedstawiono uproszczone przekroje przez troposferę nad obszarami, nad którymi przechodzą fronty atmosferyczne. Na przekrojach liniami nad powierzchnią gruntu zaznaczono powierzchnie frontalne, a strzałkami − kierunki ruchu mas powietrza. Za pomocą sygnatur literowych zaznaczono typy chmur charakterystyczne dla danych frontów atmosferycznych. 

Wskaż dwa miejsca, w których klimat znajduje się pod wpływem prądów morskich płynących w kierunku wyższych szerokości geograficznych. Wpisz właściwe litery. Podaj dwie konsekwencje wpływu takich prądów na klimat tych miejsc. 

Oblicz szerokość geograficzną miejsca, w którym wykonano pomiar, a następnie zaznacz poprawne dokończenie zdania. Przyjmij deklinację Słońca o wartości 23°26ʹ.

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe.

A. morenowych,|B. rynnowych,

Typ gleby

Zadanie 19.1. Uzupełnij tabelę. Wpisz obok każdego opisu regionu numer, którym ten region oznaczono na mapie. 

W latach 2009−2017 przyjęto do NATO trzy państwa położone na Półwyspie Bałkańskim, różniące się strukturą religijną i wyznaniową ludności. 

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz jeśli informacja jest prawdziwa.

Kraje emigracyjne 

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz jeśli informacja jest prawdziwa. 

Oceń na podstawie diagramów i wiedzy własnej, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz jeśli informacja jest prawdziwa.

Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A, B albo C oraz jedną z odpowiedzi 1–3. 

Na fotografii 1. przedstawiono sposób sadzenia ryżu typowy dla rolnictwa 

Spośród podanych poniżej cech dobierz dla każdej pary regionów A i B oraz C i D po dwie cechy odnoszące się do podobnych warunków przyrodniczych rolnictwa obu regionów lub prowadzonej na ich obszarze produkcji rolniczej. 

Zadanie 30.1. Poniżej wymieniono czynniki, które mają wpływ na bilans energetyczny województw w Polsce. 

Uzupełnij tabelę. Wpisz we właściwym miejscu nazwę miasta albo numer wskazujący położenie miasta na mapie oraz literę, którą oznaczono obiekt gospodarczy charakterystyczny dla danego miasta. 

A. morski,|B. kolejowy,|C. samochodowy,

Uzupełnij poniższe zdanie. 

W tabeli przedstawiono strukturę PKB według sektorów gospodarki w 2017 r. dla trzech państw spośród czterech zaznaczonych szarą barwą na mapie. 

W tabeli przedstawiono udział głównych towarów w eksporcie trzech wybranych państw spośród zaznaczonych na mapie. 

Na podstawie: J. Kop, M. Kucharska, E. Szkurłat, Geografia, Warszawa 2006.

Wpływ na wzrost temperatury powietrza: 

Różnice: 

Uzasadnij, podając trzy argumenty, że warunki środowiska geograficznego przedstawionego obszaru przemawiają za wskazaną na rysunku lokalizacją sadu

Struktura zużycia energii elektrycznej w poszczególnych państwach zależy od struktury produkcji uwarunkowanej m.in. rodzajem i wielkością zasobów surowców energetycznych, a w niektórych państwach struktura zużycia energii zależy także od importu.

Podaj dwa pozaprzyrodnicze czynniki, które wywierają wpływ na zróżnicowanie produkcji energii według rodzajów elektrowni między państwami przedstawionymi na mapie. Uzasadnij wpływ każdego z czynników na strukturę produkcji energii.

Wyjaśnij, jaka korzyść i jakie zagrożenie dla rozwoju gospodarki danego państwa mogą wynikać z bardzo wysokiego udziału produktów rolnych w jego eksporcie.

Korzyść:

Zagrożenie:  

B. za kilkadziesiąt minut rozpocznie się dzień,

Wpisz odpowiednie numery obok danych klimatycznych, tak aby dane te odpowiadały właściwym stacjom zaznaczonym na mapie Afryki. 

Miejsca:

Szerokość geograficzna:

o czym świadczą 

A. Utworzenie sandru. 

A. Zaznaczona na wschodnim wybrzeżu Islandii miejscowość Höfn znajduje się w części litosfery leżącej na obszarze płyty eurazjatyckiej.

Obszar występowania 

Opis regionu

Uzupełnij tabelę. Wpisz w każdym wierszu nazwę państwa przyjętego do NATO w latach 2009−2017 oraz numer, którym oznaczono je na mapie

1. Każdy z czterech języków urzędowych Szwajcarii należy do rodziny języków indoeuropejskich. 

Kraj imigracyjny 

1. Największa podaż siły roboczej na rynku pracy wystąpiła w 2015 r. 

1. Najdogodniejsze warunki przyrodnicze do uprawy kukurydzy występują w klimacie zwrotnikowym wilgotnym, o czym świadczy koncentracja jej produkcji na Nizinach Wewnętrznych w Stanach Zjednoczonych.

Cechy:

1. krótki okres wegetacyjny

2. deficyt wody dla rolnictwa

3. duże rozdrobnienie gospodarstw

4. duży na tle kraju udział użytków zielonych w strukturze użytków rolnych

5. duży udział buraków cukrowych w strukturze zasiewów 

A. Liczne elektrownie cieplne o różnej mocy opalane węglem kamiennym oraz występowanie bogatych złóż ważnego w Polsce surowca energetycznego.

B. Liczne elektrownie wodne zlokalizowane na rzekach o dużych spadkach oraz dwie elektrownie szczytowo-pompowe.

C. Funkcjonowanie największej w Polsce elektrowni cieplnej opalanej surowcem wydobywanym metodą odkrywkową.

D. Zlokalizowanie dużej elektrowni cieplnej w pobliżu bazy surowcowej położonej w sąsiednim województwie oraz mały potencjał demograficzny województwa. 

A. gazoport

B. fabryka samochodów

C. huta metali kolorowych

D. fabryka celulozy i papieru

E. kombinat petrochemiczny 

ponieważ charakteryzuje się

Do Australii i Oceanii odnoszą się informacje podane w wierszu tabeli oznaczonym literą [TextButton-45580], a informacje dla Azji podano w wierszu tabeli oznaczonym literą [TextButton-45581]. 

Uzupełnij tabelę. Wpisz we właściwych wierszach państwa, które charakteryzowały się podaną strukturą PKB. Dobierz państwa z zaznaczonych na mapie. 

Uzupełnij tabelę. Dobierz z wymienionych poniżej nazwy państw charakteryzujących się podanym w tabeli udziałem głównych towarów w eksporcie. Wpisz numery, którymi te państwa oznaczono na mapie. 

Przykładowe odpowiedzi

− Gazy wulkaniczne, jak np. CO2, metan, dostając się do atmosfery, wzmacniają efekt cieplarniany i powodują wzrost temperatury powietrza na Ziemi. 

Przykładowe odpowiedzi

− Większe zużycie nawozów sztucznych we Francji i Wielkiej Brytanii niż w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

− Wyższe plony upraw we Francji i Wielkiej Brytanii niż w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

− Większa powierzchnia gospodarstw rolnych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

− Wyższa wydajność chowu zwierząt we Francji i Wielkiej Brytanii (mierzona np. mlecznością krów) niż w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. 

Przykładowe odpowiedzi

− Znajduje się na stoku o południowej ekspozycji, co sprzyja uprawie ciepłolubnych drzew owocowych.

− Łagodne nachylenie stoku umożliwia wykorzystanie maszyn do pielęgnacji upraw i do zbiorów.

− Bliskość rzeki zapewnia dostęp do zasobów wody, które mogą być wykorzystywane w procesie produkcji.

− Sieć transportowa (droga, kolej, stacja kolejowa) umożliwia wywóz owoców.

− Bliskość miejscowości zapewnia zasoby pracy i lokalny rynek zbytu na owoce. 

Czynnik pozaprzyrodniczy:

Uzasadnienie: 

Czynnik pozaprzyrodniczy:

Uzasadnienie: 

Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A albo B oraz jedną z odpowiedzi 1–4. 

Numer

Odszukaj ma mapie synoptycznej linię przekroju przez troposferę (I−II), poprowadzoną przez środkową część Półwyspu Skandynawskiego.

1. długa linia brzegowa i rozległa powierzchnia jeziora należącego do największych na Suwalszczyźnie.|2. jego głębokość, strome brzegi i zbliżone do południkowego ułożenie misy.|3. dobrze rozwinięta linia brzegowa, obecność licznych zatok i duże zróżnicowanie głębokości.|4. położenie między wzniesieniami moreny czołowej a obniżeniem moreny dennej oraz wiek misy.

B. Utworzenie moreny dennej. 

Wytworzone na skałach węglanowych (wapieniach, dolomitach, marglach, zlepieńcach zygmuntowskich). 

Położenie regionu (numer na mapie)

2. Na obszarze oznaczonym literą A językiem urzędowym stosowanym przez większość ludności jest jeden z języków romańskich. 

Polska 16%, Turcja 14%, Rosja 9%, inne 61% 

2. Na każdej z piramid ludność w wieku powyżej 75 lat charakteryzuje się wyższą wartością współczynnika feminizacji niż współczynnika maskulinizacji. 

A. ekstensywnego pracochłonnego,|B. intensywnego kapitałochłonnego,|C. intensywnego pracochłonnego,

Regiony

Dobierz do każdego z województw oznaczonych na mapie numerami 1–3 czynnik wybrany spośród oznaczonych literami A–D, przyczyniający się do powstania nadwyżek energii elektrycznej w danym województwie. Wpisz poniżej przy każdym z numerów, którym oznaczono województwo na mapie, właściwą literę. 

Miasto 

1. wysokim ciężarem własnym i stosunkowo niską średnią prędkością.|2. najwyższą średnią odległością przewozu i dużą masą przewożonych towarów.|3. większym niż inne rodzaje transportu średnim zużyciem paliwa. A.|B.|C.|D.|E.

Udział głównych towarów w eksporcie państwa

Przykładowe odpowiedzi

− Czynnik pozaprzyrodniczy: Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. Uzasadnienie: Warunkuje możliwość ponoszenia kosztów rozwoju energetyki.

− Czynnik pozaprzyrodniczy: Zasoby finansowe. Uzasadnienie: Budowa elektrowni (zwłaszcza jądrowych) jest kapitałochłonna.

− Czynnik pozaprzyrodniczy: Wysoki poziom technologii. Uzasadnienie: Umożliwia rozwój nowych sposobów pozyskiwania energii.

− Czynnik pozaprzyrodniczy: Wykwalifikowana kadra inżynieryjno-techniczna. Uzasadnienie: Jest niezbędna do obsługi złożonych procesów technologicznych (np. w elektrowniach jądrowych, a także w pracy laboratoriów nad nowymi źródłami).

− Czynnik pozaprzyrodniczy: Świadomość ekologiczna społeczeństw. Uzasadnienie: Sprzyja akceptacji odchodzenia od energetyki cieplnej na rzecz odnawialnej.

− Czynnik pozaprzyrodniczy: Zobowiązania międzynarodowe w zakresie stosowania norm ochrony środowiska. Uzasadnienie: Producenci energii elektrycznej powinni przestrzegać limitów emisji CO2 do atmosfery lub płacą kary za ich przekraczanie.

Na fotografii przedstawiono sytuację, w której w Warszawie

Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

°

Jezioro Hańcza [TextButton-45240] do jezior kryptodepresyjnych. 

C. Powstanie gleby bielicowej. 

bagienne|bielicowe|czarnoziemy|rędziny

Występują tam największe w Polsce złoża gipsów i anhydrytów, powstałe w neogenie.

Francja|Japonia|Kuwejt|Niemcy|Stany Zjednoczone

charakterystycznego dla wyspy 

Cechy (wpisz po dwa numery)

Numer miasta na mapie 

A.|B.|C.|D.|E.

Na podstawie: www.noaa.gov

Zadanie 33.2. Żeglugę kabotażową prowadzą m.in. Japonia, Indonezja, Filipiny oraz Brazylia, Australia i Chile. 

Podaj po jednej przyrodniczej przyczynie rozwoju żeglugi kabotażowej, innej w każdej z podanych poniżej grupie państw. 

Japonia, Indonezja, Filipiny:

Brazylia, Australia, Chile:

co jest następstwem 

Przekrój przez troposferę wzdłuż linii I−II przedstawiono na rysunku oznaczonym numerem 

A.

należy|nie należy

D. Powstanie gleby brunatnej. 

Dolina Biebrzy i Narwi|okolice Chęcin w Górach Świętokrzyskich|Płaskowyż Głubczycki|Równina Tucholska 1. Pojezierze Mazurskie|2. Pojezierze Lubuskie|3. Nizina Śląska|4. Niecka Nidziańska|5. Beskidy Lesiste

Indie 37%, Egipt 13%, Bangladesz 12%, inne 38% 

1. Tajwan.|2. Sachalin.|3. Nowa Gwinea

A i B 

Obiekt gospodarczy (wpisz literę) 

Zadanie 5.1. Podaj czynnik, który uniemożliwia tworzenie się międzyzwrotnikowych cyklonów tropikalnych u wybrzeży Peru i Angoli. 

Przykładowe odpowiedzi

Japonia, Indonezja, Filipiny: Są to kraje wyspiarskie.

Brazylia, Australia, Chile: Występowanie linii brzegowej o dużej długości. 

Przykładowe odpowiedzi

Korzyść:

− Wysoki popyt na żywność na rynku światowym, uwarunkowany wzrastającą liczbą ludności świata, zapewnia producentom żywności i budżetom krajów duże dochody, które mogą sprzyjać modernizacji przedsiębiorstw oraz inwestycjom państwa np. w infrastrukturę.

− Stwarzanie miejsc pracy dla ludności wiejskiej, z reguły o niskich kwalifikacjach, co może spowolnić gwałtowne przemieszczanie się tej ludności do miast oraz zmniejszyć bezrobocie.

Zagrożenie:

− Produkty rolne zwykle nie osiągają wysokich cen na rynku światowym, w wyniku czego wielkość przychodów tego państwa może ograniczać dalszy jego rozwój, a w sytuacji niekorzystnej koniunktury (lub spadku popytu) na produkty rolne dochody państwa mogą się obniżyć.

− Zmiany klimatyczne mogą przyczynić się do pogorszenia warunków produkcji rolnej i spowodować spadek dochodów państwa, a w przypadku klęski żywiołowej spadek Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl dochodów może być raptowny. 

1. ruchu obrotowego Ziemi ze wschodu na zachód. 

B.

ʹN

E. Rozwój lasu iglastego. 

Wytworzone na słabo przepuszczalnym podłożu w warunkach stałego lub okresowego podtapiania. 

W budowie geologicznej można wyróżnić elementy charakterystyczne dla platformy wschodnioeuropejskiej.

1.|2.|3.|4.|5.

Legnica 

Przykładowe odpowiedzi

− Względnie niska temperatura powierzchniowych wód oceanicznych (spowodowana zimnymi prądami morskimi).

− Występowanie zimnego prądu morskiego. 

Uzasadnienie:

Zadanie 27.2

Podaj czynnik społeczno-ekonomiczny, który w regionach uprawy ryżu wpłynął na rozwój typu rolnictwa przedstawionego na fotografii 2. Uzasadnij wpływ tego czynnika na typ rolnictwa, do którego odnosi się ta fotografia.

Czynnik:

Uzasadnienie: 

2. ruchu obiegowego Ziemi wokół Słońca. 

C.

Pomiar został wykonany 

F. Rozwój lasu liściastego. 

bagienne|bielicowe|czarnoziemy|rędziny 1. Pojezierze Mazurskie|2. Pojezierze Lubuskie|3. Nizina Śląska|4. Niecka Nidziańska|5. Beskidy Lesiste Francja|Japonia|Kuwejt|Niemcy|Stany Zjednoczone 1.|2.|3.|4.|5. 1.|2.|3.|4.|5.|6.|7.

Zadanie 5.2 Sformułuj dwie prawidłowości dotyczące przemieszczania się cyklonów tropikalnych.

Przykładowe uzasadnienie:

Najgłębszy punkt dna jeziora jest położony 108 m poniżej linii brzegowej tego zbiornika, czyli na wysokości 119 m n.p.m., a zatem największa głębia jeziora leży powyżej poziomu morza. 

Przykładowe odpowiedzi

− Dolina jest wąska.

− Jest głęboko wcięta.

− Jest formą rzeźby o stromych zboczach.

− Ma kręty przebieg.

− Fragmenty doliny są porośnięte lasem.

− Dno jest częściowo zabagnione. 

Przykładowe odpowiedzi

Czynnik: Duże zasoby pracy.

Uzasadnienie: Umożliwiają uprawę rośliny wymagającej wysokiego nakładu pracy.

Czynnik: Duża gęstość zaludnienia.

Uzasadnienie: Wymusza intensywność gospodarowania wobec dużego zapotrzebowania na żywność.

Czynnik: Niski poziom rozwoju gospodarczego.

Uzasadnienie: Ogranicza stosowanie maszyn rolniczych (mechanizację) ze względu na wysokie koszty. 

3. zmiany nachylenia osi Ziemi do ekliptyki w ruchu obiegowym. 

D.

A. na Górze Zamkowej w polu E2.|B. w punkcie widokowym w polu E1.|C. na brzegu jeziora Hańcza na granicy pól mapy C1/C2.|D. w punkcie widokowym na brzegu rzeki Czarna Hańcza w polu B3.

G. Akumulacja osadów fluwioglacjalnych. 

wydarzenie najstarsze

Dolina Biebrzy i Narwi|okolice Chęcin w Górach Świętokrzyskich|Płaskowyż Głubczycki|Równina Tucholska

W budowie geologicznej dominują struktury płaszczowinowe.

Algieria 18%, Maroko 12%, Portugalia 9%, inne 61% 

C i D 

A.|B.|C.|D.|E.

Przykładowe odpowiedzi

− Cyklony przemieszczają się od obszarów podrównikowych w kierunku wyższych szerokości geograficznych.

− Cyklony przemieszczają się generalnie ze wschodu na zachód.

− Trajektorie cyklonów zgodnie z działaniem siły Coriolisa odchylają się na półkuli północnej w prawo, a na półkuli południowej ̶ w lewo.

− Cyklony, docierając do stref wybrzeży, zanikają na obszarach lądowych. 

Zadanie 11.2 Zadanie wykonaj na podstawie szkicu geomorfologicznego fragmentu doliny Czarnej Hańczy (strona III barwnego materiału źródłowego) położonego w sąsiedztwie Zalewu Turtulskiego w polu B3 barwnej mapy szczegółowej.

Przedstaw podobieństwo i różnicę, jakie dostrzegasz między ozem a rynną polodowcową.

4. ruchu obrotowego Ziemi z zachodu na wschód. 

1. Rezerwat, w którym wykonano fotografię, jest położony na równinie sandrowej, a na fotografii przedstawiono otoczaki rzeczne. 

H. Akumulacja osadów jeziornych – iłów warwowych.

Wytworzone na podłożu lessowym przy udziale roślinności łąkowo-stepowej i leśno-stepowej. 

1. Pojezierze Mazurskie|2. Pojezierze Lubuskie|3. Nizina Śląska|4. Niecka Nidziańska|5. Beskidy Lesiste Francja|Japonia|Kuwejt|Niemcy|Stany Zjednoczone 1.|2.|3.|4.|5.

Przykładowe konsekwencje:

− Większa średnia roczna (dobowa) temperatura powietrza.

− Mniejsze roczne (dobowe) amplitudy temperatury powietrza.

− Większa roczna suma opadów atmosferycznych.

− Większe zachmurzenie. 

t – temperatura powietrza w ºC o – opady atmosferyczne w mm

Na podstawie: www.climate-data.org 

2. Wzgórza moreny czołowej na obszarze przedstawionym na mapie powstały wskutek akumulacyjnej działalności lądolodu. 

B. Warstwa skał powierzchniowych Islandii jest zbudowana głównie ze skał magmowych głębinowych, o czym świadczy ich wiek. 

bagienne|bielicowe|czarnoziemy|rędziny

Zadanie 19.2. Zaznacz dwie cechy środowiska geograficznego obszaru oznaczonego numerem 5 na mapie. 

Nazwa państwa 

3. Język francuski jest językiem urzędowym stosowanym przez większość ludności obszaru oznaczonego literą B. 

3. Współczynnik obciążenia demograficznego ludnością w wieku poprodukcyjnym w roku 2040 będzie mniejszy niż w roku 2015. 

2. Klimat monsunowy jest najważniejszym przyrodniczym czynnikiem warunkującym u głównych producentów uprawę zarówno bawełny, jak i kukurydzy. 

1.|2.|3.|4.|5.

1.

1.

Lp.

Zadanie 3.2

Wyjaśnij, dlaczego w Madrycie, w sytuacji przedstawionej na mapie synoptycznej, obserwuje się bezchmurne niebo. 

Na podstawie: www.geocaching.com

Zadanie 18. Na blokdiagramie wskazano wybraną płaszczowinę. 

Zadanie 2.2. Poniżej opisano uwarunkowania i cechy sieci osadniczej jednego z państw, w którym jest położona stacja meteorologiczna zaznaczona na mapie Afryki. 

3. Na wysoczyznach dominującym zbiorowiskiem roślinnym są lasy łęgowe, a w obniżeniach ̶ buczyny. 

wydarzenie najmłodsze 

C. Najmłodsze skały, charakterystyczne dla budowy geologicznej Islandii, powstały w czasie orogenezy hercyńskiej. 

Dolina Biebrzy i Narwi|okolice Chęcin w Górach Świętokrzyskich|Płaskowyż Głubczycki|Równina Tucholska

A. Na tym obszarze znajdują się dwa parki narodowe. 

Katolicy (%) 

3. Uprawa bawełny wymaga dużo wilgoci zarówno w początkowych fazach rozwoju jak i w czasie zbiorów. 

A.|B.|C.|D.|E.

Państwo (wpisz nazwę)

Madryt znajduje się w zasięgu wyżu barycznego, w którym występują zstępujące ruchy mas powietrza (osiadanie mas powietrza). Powietrze podczas osiadania ogrzewa się adiabatycznie, co utrudnia kondensację pary wodnej i powstawanie chmur. 

Podobieństwo:

Przez kraj przebiega wysoka bariera orograficzna o kierunku SW ̶ NE, będąca również granicą klimatyczną i społeczno-ekonomiczną. W północno-zachodniej części kraju leży większość ośrodków miejskich, a południowo-wschodnia część jest słabiej zaludniona. W północno- -zachodniej części kraju, na wybrzeżu lub nad rzekami, miasta rozwijały się już w starożytności, a w pozostałej części kraju miasta powstały w późniejszych okresach, głównie w oazach lub w pobliżu miejsc wydobycia surowców mineralnych, takich jak fosforyty i rudy metali.

Na podstawie: P. Wilczyński, Osadnictwo miejskie […], Kielce 2007.

Hańcza jest jeziorem [TextButton-45202]. Ze względu na dużą przezroczystość wód jeziora Hańcza można wnioskować, że pod względem żyzności należy ono do jezior [TextButton-45203]. Jezioro Jaczno (D1), charakteryzujące się dużą ilością planktonu, oraz jezioro Hańcza są zaliczane pod względem zawartości substancji biogennych do [TextButton-45204] typu. 

D. Na Islandii obecność wód termalnych jest charakterystyczna dla obszarów występowania na powierzchni najstarszych skał. 

B. Dla tego obszaru są charakterystyczne formy krasu podziemnego. 

Prawosławni (%) 

A.|B.|C.|D.

Świecie 

Rolnictwo, leśnictwo rybołówstwo (%)

Przykładowe odpowiedzi

− Formy mają wydłużony kształt.

− Są formami fluwioglacjalnymi.

Wyjaśnij, dlaczego Nizina Podlaska charakteryzuje się inną długością zalegania pokrywy śnieżnej niż Nizina Szczecińska. W odpowiedzi odnieś się do obu regionów. 

Wyjaśnij, w jaki sposób powstała wskazana płaszczowina. Uwzględnij proces charakterystyczny dla deformacji ciągłych i proces charakterystyczny dla deformacji nieciągłych. 

Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A, B albo C oraz jedną z odpowiedzi 1–3.

bezodpływowym|przepływowym

E. Wzajemne położenie wulkanów i lodowców może sprzyjać występowaniu powodzi w niektórych regionach Islandii. 

C. W dolinie największej rzeki regionu wybudowano zbiorniki retencyjne. 

Muzułmanie (%)

2.

1.|2.|3.|4.|5.|6.|7.

Przemysł i budownictwo (%)

Państwo 

Różnica: 

Przykładowe odpowiedzi

− Dłuższy czas zalegania pokrywy śnieżnej na Nizinie Podlaskiej jest wynikiem częstszego oddziaływania zimnych mas powietrza kontynentalnego napływających ze wschodu. Nizina Szczecińska zimą jest poddawana ocieplającym wpływom oceanicznym.

− Na Nizinie Szczecińskiej pokrywa śnieżna zalega krócej, ponieważ w zimie jest tam cieplej niż na Nizinie Podlaskiej, co wynika z ocieplającego wpływu Oceanu Atlantyckiego i Morza Bałtyckiego oraz silniejszych wpływów kontynentalnych na wschodzie.

− Na Nizinie Podlaskiej udział opadu śniegu w całkowitym opadzie jest większy niż na Nizinie Szczecińskiej, na co zimą mają wpływ cieplejsze masy oddziaływujące na zachodzie i chłodne kontynentalne na wschodzie.

− Ocieplenia i odwilże, które postępują zwykle od zachodu, wcześniej docierają na Nizinę Szczecińską, poddawaną silniejszym wpływom oceanicznym, niż na Nizinę Podlaską, na którą zimą dłużej oddziałują masy powietrza kontynentalnego. 

Przykładowa odpowiedź

Powstanie płaszczowiny jest skutkiem fałdowania warstw skalnych (obalenia fałdów) oraz przemieszczania oderwanych (odkłutych) fałdów. 

W tekście opisano uwarunkowania i cechy sieci osadniczej 

oligotroficznych|eutroficznych

D. Cechą charakterystyczną szaty roślinnej są formacje trawiaste − połoniny. 

Oznaczenie na mapie 

A.|B.|C.|D. A.|B.|C.|D.|E.

Usługi (%)

nazwa 

Przykładowe odpowiedzi

− Oz jest formą wypukłą, a rynna – wklęsłą formą rzeźby.

− Oz jest formą akumulacyjną, a rynna – erozyjną. 

A. Egiptu –

tego samego|innego

E. Główne cechy współczesnej rzeźby terenu powstały w efekcie zlodowaceń plejstoceńskich. 

3.

1.

numer na mapie 

B. Maroka –

3

A.|B.|C.|D.

Chiny

A. ropa naftowa – 93% kakao – 1% 

C. Republiki Południowej Afryki –

72

Zadanie 30.2. Uzupełnij tabelę. Wpisz nazwy województw, do których odnoszą się podane informacje. 

7,9 

kraju, dla którego jest charakterystyczny typ fizjonomiczny miasta

19

Informacje 

40,5 

1.|2.|3.|4.|5.|6.

1. o chaotycznej strukturze przestrzennej, z centrum o wąskich ulicach, bazarem i świątynią z minaretem. 

1.|2.|3.|4.|5.

Nazwa województwa 

51,6

B. diamenty – 82% koncentraty niklu – 5% 

2. o układzie promienistym, z prostymi ulicami odchodzącymi od centralnego placu i dzielnicą przemysłową.

W tym województwie występują duże niedobory energii elektrycznej, pomimo eksploatacji złóż karbońskiego surowca energetycznego w zagłębiu o bardzo dużych zasobach. 

2.

3. na planie szachownicowym, z centrum z ratuszem, katedrą i architekturą kolonialną. 

10

1.|2.|3.|4.|5.|6.

7

Zrównoważony bilans energii elektrycznej występuje w tym województwie m.in. dzięki funkcjonowaniu dużych elektrowni cieplnych bazujących na węglu brunatnym.

C. kakao – 42% owoce i orzechy – 10% 

57

2,6 

1.|2.|3.|4.|5.

Występują tam umiarkowane niedobory energii i mała konsumpcja energii elektrycznej wynikająca z niewielkiego zaludnienia i niskiego uprzemysłowienia. W ograniczonym stopniu są wykorzystywane w energetyce krótkie rzeki, z których część odpływa do Rosji.

44,2 

1.|2.|3.|4.|5.|6.

53,2

86

Umiarkowane niedobory energii występują pomimo zlokalizowania tam kilku elektrowni wodnych i największej elektrowni geotermalnej w Polsce. Województwo charakteryzuje się dużym potencjałem energii, wynikającym z istnienia licznych rzek o dużym spadku.

3.

4

1

1,1 

1.|2.|3.|4.|5.

30,1

68,7 

Na podstawie: www.cia.gov