2. Druga połowa XIX wieku

Sprawdzian z historii klasa 7 dział 2. Powtórz materiał i sprawdź czy już wszystko potrafisz! Test wiedzy podsumowujący drugi dział "Druga połowa XIX wieku". Test jest przeznaczony dla uczniów klas 7.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 0

Average stars count: 0

Average points: 0

Average time: 0

Average time count: 0

Włączenie Rzymu do zjednoczonych Włoch

Francja

W zaborze rosyjskim

Fałsz

Gratulacje!

To już wszystkie pytania. Naciśnij przycisk "zakończ test" i zobacz swój wynik!


Dopasuj daty do wydarzeń.

W jakich latach toczyła się wojna secesyjna?

Co było przyczyną wybuchu wojny secesyjnej w USA?

Jakie są założenia polityki otwartych drzwi?


Uszereguj wydarzenia chronologicznie.

Jakie korzyści gospodarcze uzyskiwały państwa europejskie dzięki posiadaniu kolonii?

Kto stał się królem zjednoczonych Włoch?

Które wydarzenie doprowadziło do przyłączenia Sycylii do Włoch?

Niepodległe państwo w Afryce w XIX wieku to?

Dopasuj daty do wydarzeń

Które miasto było stolicą Galicji?

Połącz państwa z koloniami, które te państwa posiadały.

Powstanie styczniowe wybuchło?

Jednym z postanowień pokoju kończącego wojnę francusko-pruską było zapłata przez Francje ogromną kontrybucję wojenną.

Jak nazywała się nieformalna organizacja reprezentująca mieszkańców Warszawy, utworzona po krwawo stłumionych manifestacjach w 1861 r. ?

1871 r.

1851-1865 r.

Zniszczenia wielkich połaci rolniczego Południa

Mocarstwa nie naruszały w swoich strefach wpływów interesów innych państw, wprowadzenie jednolitych stawek celnych i nieprowadzenie dyskryminacji handlowej wobec innych mocarstw.

Tania siła robocza 

Papież Pius IX

Autonomia w Galicji

Egipt

1885 r.

Warszawa

Niemcy

W zaborze pruskim

Prawda

Towarzystwo Szlacheckie

Zaznacz kto znajduje się na obrazku.

Zjednoczenie Niemiec

1860-1868 r.

Bieda robotników

Sposobem zapewnienia bezpieczeństwa narodowego jest unikanie angażowania się w sprawy międzynarodowe, ograniczenie polityki zagranicznej państwa do kwestii uznawanych za dotyczące bezpośrednio ochrony jego interesów i bezpieczeństwa.

Nasilenie chrystianizacji

Giuseppe Garibaldi

Marsz" tysiąca czerwonych koszul"

Angola

Początek rugów pruskich

Kraków

Kamerun

W zaborze austriackim

Towarzystwo Rolnicze

1861 r.

1861-1865 r.

Bardzo silne było poczucie przynależności do jednego narodu

Wyprawa tysiąca

Źródło tanich surowców

Wiktor Emanueal III

Pokój w Villafranca

Libia

1901 r.

Lwów

Włochy

We wszystkich trzech zaborach

Delegacja Miejska

Abraham Lincoln

Powstanie Królestwa Włoch

1863-1869 r.

Spór o niewolnictwo

Powstanie Królestwa Włoch

Przeskok w budownictwie mostów

Wiktor Emanuel II

Wojna prusko-fransuka

Etiopia

Strajk szkolny dzieci we Wrześni

Przemyśl

Libia

Rząd Cywilny

1853-1856 r.

Wojna sardyńsko-austriacka

Kamerun

1864 r.

Wielka Brytania

George Washington

Wojna krymska


Algeria

Śmierć Romualda Traugutta

Egipt

1859-1869 r.

1863-1864 r.

Budowa Kanału Sueskiego

Powstanie styczniowe

Gabon