Symetrie

Test sprawdza wiedzę z działu Symetrie. Jest zgodny z programem nauczania matematyki w klasie 8 szkoły podstawowej.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 1.345

Average stars count: 33

Average points: 8

Average time: 00:12:26

Average time count: 39

Punktem jednakowo odległym od ramion kąta ABC jest

Ile liter w wyrazie DWUSIECZNA ma środek symetrii?

Ile figur spośród przedstawionych poniżej (A-F) to figury osiowosymetryczne? Zaznacz poprawną odpowiedź.

Który odcinek jest symetryczny do odcinka |AB| względem prostej m?

Zaznacz zdania prawdziwe dotyczące symetrii figur.

Dany jest trójkąt o wierzchołkach w punktach o współrzędnych: A(3,2), B(1, -4) i C (-4,1).

Narysuj w układzie współrzędnych ten trójkąt oraz trójkąt A'B'C' symetryczny do danego trójkąta względem początku układu współrzędnych. Jakie współrzędne mają wierzchołki tego trójkąta?

Wpisz je w puste pola poniżej.

Dany jest trójkąt, którego obwód wynosi 22 cm. Jeden z boków tego trójkąta ma 8 cm, a jego symetralna przechodzi przez jeden z wierzchołków tego trójkąta. Jaki to trójkąt i jakie długości mają dwa pozostałe boki tego trójkąta?

Wskaż punkt jednakowo odległy od ramion kąta \angle ABC.

Oś x jest osią symetrii czworokąta ABCD, którego poszczególne wierzchołki mają współrzędne: A(-2,1), B(-2,-1), C(2,-4). Jaki to czworokąt? Ile wynosi jego pole?

Środek symetrii kwadratu jest oddalony o 4 cm od każdego z wierzchołków tego kwadratu. Ile wynosi pole tego kwadratu?

Wpisz wynik w puste różowe pole.

Które z poniższych zdań są prawdziwe?

DWUSIECZNA

Dowolny kwadrat ma nieskończenie wiele osi symetrii oraz środek symetrii.

Dany trójkąt jest trójkątem

Pole tego kwadratu wynosi

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10 1|2|3|4|5|6 CD|DE|FG

Dowolny trójkąt prostokątny równoramienny ma jedną oś symetrii i nie ma środka symetrii.

Współrzędna x:

prostokątnym|równoramiennym|równobocznym

Czworokąt ten jest

Kształty przedstawione na rysunku (prezenty) są osiowosymetryczne.

Które zdania o dwusiecznej są prawdziwe? Zaznacz je.

Które figury mają więcej niż 1 oś symetrii?

Koło ma nieskończenie wiele osi symetri i środek symetrii.

Współrzędna y:

Jego dwa pozostałe boki mają długości

rombem|równoległobokiem|prostokątem|trapezem

cm2.

Kształty przedstawione na rysunku (prezenty) są środkowosymetryczne.

Dwusieczna kąta to półprosta, która dzieli kąt na dwa kąty, z których jeden jest kątem prostym.

A

Pięciokąt foremny nie ma osi symetrii, ale ma środek symetrii.

A'=

8 i 6 cm|7 i 7 cm|5 i 9 cm|8 i 8 cm D|E|F|G

Jego pole wynosi

Kształty przedstawione na rysunku (prezenty) są symetryczne względem prostej.

Dwusieczna kąta leży na jego osi symetrii.

B

Sześciokąt foremny ma 6 osi symetrii i środek symetrii.

8|16|20|24

Kształty przedstawione na rysunku (prezenty) są symetryczne względem punktu.

Dwusieczną kąta tworzą wszystkie punkty, które są jednakowo odległe od obu ramion tego kąta.

C

Prosta ma nieskończenie wiele osi symetrii.

D

Konstruując dwusieczną, możemy podzielić dowolny kąt na dwa równe kąty.

B'=

E

F

C'=